CÁCH PHÁT ÂM /ʊə/ TRONG TIẾNG ANH

· Pronunciation

Như các nguyên âm đôi khác, /ʊə/ là nguyên âm thường được dùng trong tiếng Anh. Hiểu được điều đó, bên cạnh hướng dẫn giải bài tập dạng matching heading IELTS Reading. Trong bài viết này, IELTS TUTOR giới thiệu cách phát âm /ʊə/ trong tiếng Anh.

I. Cách phát âm

CÁCH PHÁT ÂM NGUYÊN ÂM ĐÔI /ƱƏ/

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • truer /trʊə(r)/: chính xác hơn
 • sewer /sʊə(r)/: thợ may
 • bluer /blʊə(r)/: xanh hơn
 • doer /dʊə(r)/: người thực hiện
 • tour /tʊə(r)/: cuộc đi chơi, du lịch
 • poor /pʊə/: nghèo
 • jury /ˈdʒʊəri/: ban giám khảo
 • cure /kjʊə(r)/: chữa trị
 • tourism /ˈtʊərɪzəm/: du lịch

II. Dấu hiệu nhận biết

1. “oo” trong những từ có một âm tiết tận cùng là “r”được phát âm là /ʊə/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

2. “ou” trong một số trường hợp được phát âm là /ʊə/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • tourism /ˈtʊərɪzəm/ (IELTS TUTOR giới thiệu thêm từ vựng topic Travel).
 • bourn /buən/
 • tournament /ˈtʊənəmənt/

III. Phân biệt âm dễ nhầm lẫn

IELTS TUTOR hướng dẫn phân biệt âm dễ nhầm lẫn với /ʊə/ là /əʊ/.

IV. Luyện phát âm /ʊə​/ với những câu hoàn chỉnh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

He’s very poor. (IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng và paraphrase từ "very" trong tiếng Anh).

 • /hiz ‘veri pʊər/

I served on a jury.

 • /aɪ sɜːrvd ɒn ə ˈdʒʊəri/

The dirty water goes into the sewer. (IELTS TUTOR gợi ý thêm các phrasal verb bắt đầu bằng từ "go").

 • /ðə ˈdɜːrti ˈwɑːtər ɡəʊz ˈɪntə ðə sʊər/

I take a tour to Kualalumpur.

 • /aɪ teɪk ə tʊər tə Kʊələ’lʌmpə/

Will we be able to cure him, Doctor?

 • /wɪl wi ˈeɪbl tə kjʊər hɪm ˈdɒktər/

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK