CÁCH PHÁT ÂM /l/ TRONG TIẾNG ANH

· Pronunciation

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS Speaking hiệu quả, trong bài viết này, IELTS TUTOR sẽ giới thiệu cách phát âm /l/ trong tiếng Anh.

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong tiếng Anh giọng Mỹ, âm /l/ ở cuối được phát âm rất rõ.
  • Trong tiếng Anh giọng Anh, âm /l/ ở cuối gần như biến mất.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Từ pool trong tiếng Anh - Mỹ có âm /l/ được phát âm rất rõ.
  • Trong khi ở tiếng Anh - Anh, âm /l/ gần như biến mất.

II. Cách phát âm

IELTS TUTOR lưu ý:

Trước khi phát âm, nâng đầu lưỡi lên chạm vào chân răng cửa trên.

Mở miệng tự nhiên.

  • Khi L bắt đầu từ hoặc ở giữa từ (listen, fallacy): hạ lưỡi xuống tự nhiên và phát âm với các âm tiếp theo trong từ.
  • Khi L kết thúc từ (simple, school): không hạ lưỡi xuống và phát âm chữ L.

III. Dấu hiệu nhận biết

1. Chữ L được phát âm là /l/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

2. Trong một số trường hợp, “l” không được phát âm và được gọi là “phụ âm câm”

IELTS TUTOR xét ví dụ:

IV. Phân biệt âm dễ nhầm lẫn

IELTS TUTOR hướng dẫn phát âm dễ nhầm lẫn với âm /l/ là âm /r/ và cách phân biệt âm /m/, /n/, /l/ trong tiếng Anh.

V. Một số câu giao tiếp cơ bản

IELTS TUTOR xét ví dụ:

I’ll call you later.

/aɪl kɔːl juː ‘leɪtər/

Linda doesn’t feel well.

/lɪndə ˈdʌznt fiːl wel/

What’s Lilly’s sleep problem?

/wʌts ˈlɪliz sliːp ˈprɑːbləm/

Don’t eat a large meal late at night.

/dəʊnt iːt ə lɑːrdʒ miːl leɪt ət naɪt/

Listen to the lecturer and complete the application form.

/ˈlɪsn tə ðə ˈlektʃərər ən kəmˈpliːt ði æplɪˈkeɪʃn fɔːrm/

VI. Luyện tập phát âm với vài mẫu câu đơn giản

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Englands’s lazy long lunches are unlike Italy’s.

  • ˈɪŋgləndzɪz ˈleɪzi lɔŋ ˈlʌnʧɪz ɑr ənˈlaɪk ˈɪtəliz

Labour leader Blair’s last landslide election was ludicrous.

  • ˈleɪˌbaʊr ˈlidər blɛrz læst ˈlændˌslaɪd ɪˈlɛkʃən wʌz ˈludəkrəs

I’ll fill Paul’s mailbox with Celtic tales of old.

  • aɪl fɪl pɔlz ˈmeɪlˌbɑks wɪð ˈsɛltɪk teɪlz ʌv oʊld

Will you sail, or will you travel by rail?

  • wɪl ju seɪl, ɔr wɪl ju ˈtrævəl baɪ reɪl?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc