Phát âm nguyên âm đôi /əʊ/ tiếng anh

· Pronunciation

Bên cạnh hướng dẫn cách học IELTS LISTENING hiệu quả nên áp dụng và làm theo từng bước, IELTS TUTOR hướng dẫn Phát âm nguyên âm đôi /əʊ/ tiếng anh

1. Xét ví dụ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Go /ɡəʊ/
 • Road /rəʊd/
 • Old /əʊld/
 • Boat /bəʊt/
 • Phone /fəʊn/
 • I don’t know /aɪ dəʊnt nəʊ/
 • My toes are cold /maɪ təʊz ər kəʊld/

2. Cách phát âm

IELTS TUTOR lưu ý cách phát âm:

 • Đầu tiên đặt lưỡi ở vị trí phát âm âm /ə/ sau đó miệng tròn dần để phát âm /ʊ/, phát âm /ə/ dài, /ʊ/ ngắn và nhanh.

3. Dấu hiệu nhận biết

3.1. "O" thường được phát âm là /əʊ/ khi nó ở cuối một từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • go    /gəʊ/
 •  no    /nəʊ/
 •  ago    /əˈgəʊ/

3.2. "oa" được phát âm là /əʊ/ trong một từ có một âm tiết tận cùng bằng một hay hai phụ âm

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • coat    /kəʊt/ 
 •  road    /rəʊd/ 
 • coal    /kəʊl/ 
 • loan    /ləʊn/ 

3.3. "ou" có thể được phát âm là /əʊ/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • soul    /səʊl/ tâm hồn 
 • dough    /dəʊ/ bột nhão 
 • mould    /məʊld/ cái khuôn

3.4. "ow" được phát âm là /əʊ/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • know    /nəʊ/ biết 
 • slow    /sləʊ/ chậm 
 • widow    /ˈwɪdəʊ/ bà góa phụ 
 • window    /ˈwɪndəʊ/ cửa sổ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK