CÁCH PHÁT ÂM /f/ & /v/ TRONG TIẾNG ANH

· Pronunciation

Có rất nhiều học viên mắc lỗi khi phát âm âm /f/ và /v/. Hiểu được điều đó, bên cạnh chỉ ra những lỗi phát âm phổ biến trong IELTS Speaking. Trong bài viết này, IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn cách phát âm /f/ và /v/ trong tiếng Anh.

I. Kiến thức liên quan

II. Âm /f/

1. Cách phát âm âm /f/

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nâng môi dưới lên sao cho chạm vào hàm răng trên.
 • Kéo hai khóe miệng sang hai bên một chút.
 • Đẩy luồng hơi qua nơi tiếp xúc giữa răng trên với môi.

/f/ là âm vô thanh, nên khi bạn đưa tay ra trước mặt, sẽ có một luồng hơi bật mạnh vào lòng bàn tay.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

2. Dấu hiệu nhận biết

2.1 F hoặc FF được phát âm là /f/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Trường hợp ngoại lệ:

 • Chữ ''f'' trong từ of được phát âm là /v/.

2.2 Những từ chứa “ph” và “gh” được phát âm là /f/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • geography /dʒiˈɒgrəfi/ (n) địa lý

 • pharmacy /ˈfɑːməsi/ (n) hiệu thuốc

 • philosophy /fɪˈlɑːsəfi/ (n) triết học

 • homophone /ˈhɑːməfəʊn/ (n) đồng âm

 • hieroglyph /ˌhaɪərəˈglɪf/ (n) mật mã

 • orphan /ˈɔːfən/: trẻ mồ côi  (IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách phát âm o dài /ɔː/ trong tiếng Anh)
 • phonetic /fəʊˈnetɪk/: thuộc ngữ âm học (IELTS TUTOR giới thiệu thêm cách phát âm /əʊ/)
 • photo /ˈfəʊtəʊ/: bức ảnh
 • phrase /freɪz/: cụm từ
 • laugh /lɑːf/: cười lớn (IELTS TUTOR gợi ý thêm cách dùng từ laugh)
 • cough /kɒf/: ho (IELTS TUTOR hướng dẫn thêm phát âm đuôi -gh trong tiếng Anh)
 • rough /rʌf/: xù xì, ghồ ghề

Trường hợp ngoại lệ

III. Âm /v/

VỊ TRÍ TRONG TỪ
VỊ TRÍ TRONG TỪ

1. Cách phát âm âm /v/

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nâng môi dưới lên sao cho chạm vào hàm răng trên.
 • Kéo hai khóe miệng sang hai bên một chút.
 • Đọc âm /v/.

Dây thanh quản rung khi phát âm âm này.

/v/ là một âm hữu thanh, nên khi đưa tay ra trước mặt thì sẽ không có hơi bật vào lòng bàn tay.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • valuable /ˈvæljuəbl/: giá trị
 • violin /ˌvaɪəˈlɪn/: đàn vĩ cầm (IELTS TUTOR giới thiệu thêm từ vựng topic Music)
 • love /lʌv/: tình yêu (IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách phát âm /ʌ/)
 • I have to leave at seven: Tôi phải rời đi lúc 7 giờ.
 • I often visit the valley covered with violet flowers: Tôi thường ghé thăm lung lũng trải đầy hoa tím.
 • I love my village: Tôi yêu làng tôi. (IELTS TUTOR gợi ý thêm từ vựng topic Countryside)
 • A valuable violin: 1 cây đàn vi ô lông giá trị. (IELTS TUTOR giới thiệu thêm về cụm danh từ trong tiếng Anh)
 • Seven years of love: 7 năm yêu nhau.

2. Dấu hiệu nhận biết

IELTS TUTOR lưu ý:

 • /v/ là âm dễ đọc nhất trong tiếng Anh.
 • Khi bạn thấy một từ chứa chữ cái "V", bạn có thể biết ngay phiên âm của nó là /v/.
 • Luôn nhớ phụ âm /v/ khi phiên âm không biến đổi.

Tuy nhiên, có 2 từ tiếng Anh không có chữ ''v'' trong 2 từ đó, nhưng cũng được phát âm là /v/, đó là chữ F trong từ OF /əv/ và chữ PH trong tên riêng Stephen /sti:vən/.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

IV. Luyện tập phát âm âm /f/ và /v/ với câu hoàn chỉnh

1. Luyện tập phát âm với âm /f/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

This is my family photo.

 • /ðɪs ɪz maɪ ˈfæməli ˈfəʊtəʊ/

Ralph’s life is tough, but he laughs. (IELTS TUTOR giới thiệu thêm cách dùng từ "but'' trong tiếng Anh)

 • /rɑːfs laɪf ɪz tʌf bʌt hi læfs/

Freddy found fresh flowers for his friend. (IELTS TUTOR gợi ý phân biệt find, found, founded)

 • /fredi faʊnd freʃ ˈflaʊərz fər hɪz frend/

Frankie lifted her finger to show her sapphire.

 • /fræŋki lɪftɪd hər ˈfɪŋɡər tə ʃəʊ hər ˈsæfaɪər/

He ate the fish and half a loaf of bread, then he left. (IELTS TUTOR giới thiệu thêm về đơn vị tính trong tiếng Anh)

 • /hi eɪt ðə fɪʃ ən hæf ə ləʊf əv bred ðen hi left/

Fred and Fiona phoned Fred’s nephew in Finland on Friday. (IELTS TUTOR giới thiệu thêm cách đọc và viết thứ / ngày / tháng trong tiếng Anh)

 • /frɛd ænd fiˈoʊnə foʊnd frɛdz ˈnɛfju ɪn ˈfɪnˌlænd ɑn ˈfraɪdi/

I feel fabulously fit, laughed Alfred at Farnham food festival. (IELTS TUTOR giới thiệu thêm từ vựng topic Festival)

 • aɪ fil ˈfæbjuləsli fɪt, læft ˈælfrəd æt ˈfɑrnəm fud ˈfɛstəvəl

2. Luyện tập phát âm với âm /v/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Have Vincent and Vicky invited David to their cave.

 • /hæv  ˈvɪnsənt ænd ˈvɪki ɪnˈvaɪtəd ˈdeɪvɪd tu ðɛr keɪv/

Steven lives in a village.

 • /stivn lɪvz ɪn əˈvɪlɪdʒ/

Val survived the five hour drive. (IELTS TUTOR giới thiệu thêm từ vựng chỉ thời gian)

 • /væl sərˈvaɪvd ðə faiv ˈaʊər draɪv/

We’re leaving at five past seven. (IELTS TUTOR gợi ý thêm cách đọc và viết giờ trong tiếng Anh)

 • /wɪr liːvɪŋ ət faiv paːst 'sevən/

They’ve never voted in Virginia before.

 • /ðeɪv 'nevər vəʊtɪd ɪn vɜːrdʒɪnɪə bɪˈfɔːr/

She is obviously envious, and I love it.

 • /ʃi ɪz ˈɑːbviəsli ˈenviəs ən aɪ lʌv ɪt/

Valerie drove the delivery van to Dover then vanished of Valencia. (IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách phát âm từ ''the'' trong tiếng Anh)

 • /ˈvæləri   droʊv ðə dɪˈlɪvəri   væn tu ˈdoʊvər ðɛn ˈvænɪʃt ʌv vəˈlɛnsiə/

3. Luyện tập phát âm với âm /f/ và âm /v/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Believe in yourself!
 • Value your life!
 • Be fealness!
 • You only fail when you give up! (IELTS TUTOR giới thiệu thêm các phrasal verb bắt đầu bằng give)
 • Do you feel like a physical wreck? 
 • Are you fed up with your feeling of fatigue? (IELTS TUTOR gợi ý thêm các idioms bắt đầu bằng ''f'')
 • Have you had enough of feeling rough?
 • Why don’t you fight fever with Pharaoh’s Friend? 
 • A medicine that is tough on flu. (IELTS TUTOR gợi ý thêm từ vựng về bệnh dịch)
 • Steve noticed that the olive juice must have stained his sleeve.
 • Her promotion in the firm was well deserved.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK