Cách phát âm mạo từ "the" & "a" tiếng anh

· Pronunciation

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách phát âm mạo từ "the" & "a" tiếng anh

I. Cách học phát âm & ngữ điệu hiệu quả

II. Cách phát âm mạo từ "a"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi tra mạo từ a trong từ điển sẽ thấy xuất hiện như sau: 
Cách phát âm mạo từ "the" & "a" tiếng anh

Trong đó có thể thấy là được phân chia thành:

 • Phát âm yếu /ə/ (IELTS TUTOR giải thích: tức là khi người nói lướt và nói nhanh sẽ phát âm mạo từ a yếu đi thành /ə/ ) 
 • Phát âm mạnh /eɪ/ (IELTS TUTOR giải thích: tức là khi người nói muốn nhấn mạnh vào mạo từ a người ta sẽ phát âm rõ chữ thành /eɪ/)

Dễ nhớ hơn và trực quan hơn hãy tra cách đọc mạo từ a trên youglish như IELTS TUTOR đã hướng dẫn cách học

III. Cách phát âm mạo từ the

IELTS TUTOR lưu ý nếu tra từ điển sẽ thấy:

Cách phát âm mạo từ the
 • The có hai dạng phát âm: DẠNG MẠNH (strong form) và DẠNG YẾU (weak form).
 • Thông thường sẽ đọc the với âm ngắn /ðə/ (thuh) (Weak form). Nhưng khi the đứng trước một ÂM nguyên âm, sẽ phát âm từ the với âm dài /ði:/ (thee) (strong form ). 
  • Vấn đề không phải nằm ở chữ viết mà nằm ở ÂM bắt đầu của từ đứng sau 'the'. The chỉ đọc là /ði:/ khi nó đứng ngay trước ÂM nguyên âm, không nhất thiết phải là CHỮ nguyên âm.

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ về Bảng phiên âm tiếng Anh quốc tế IPA

 • IELTS TUTOR xét ví dụ 1:

Với chữ nguyên âm có cách đọc nguyên âm: the answer /'ænsɚ/, the end /end/, the ice /aɪs/, the oak /oʊk/ , the umbrella /ʌm'brelə/...
=> đọc là /ði/ ( thee )

 • IELTS TUTOR xét ví dụ 2:

Với chữ có chữ viết bắt đầu là phụ âm, nhưng ÂM bắt đầu lại là nguyên âm (thường gặp mute h - h câm): the hour /aʊr/, the honest man /ɑ:nɪst/....
=> đọc là /ði:/ ( thee )

 • IELTS TUTOR xét ví dụ 3:

Với chữ nguyên âm có cách đọc bắt đầu bằng phụ âm + nguyên âm (thường gặp /ju:/ và /wʌn/ ): the universal remote /,junɪ'vɜsəl/, the United Stated /jʊ'naɪtɪd/, the Europeans /,jʊrə'pi:ən/, the one /wʌn/…
=> đọc là /ðə/ ( thuh )

 • IELTS TUTOR xét ví dụ 4:

Với chữ phụ âm có cách đọc phụ âm: the book, the can, the video, the house…
=> đọc là /ðə/ ( thuh )

Dễ nhớ hơn và trực quan hơn hãy tra cách đọc mạo từ the trên youglish như IELTS TUTOR đã hướng dẫn cách học

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK