Cách đọc & viết Thứ / Ngày / Tháng trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách đọc & viết Thứ / Ngày / Tháng trong tiếng anh

I. Từ vựng về Thứ / Ngày / tháng trong tiếng anh

1. Ngày trong tuần (Days of week)

1.1. Ngày trong tuần trong tiếng anh

 • Monday /ˈmʌndeɪ/: thứ 2
 • Tuesday /ˈtjuːzdeɪ/: thứ 3
 • Wednesday /ˈwenzdeɪ/: thứ 4
  • IELTS TUTOR lưu ý: Từ này vì các bạn hay phát âm sai
 • Thursday /ˈθəːzdeɪ/: thứ 5
 • Friday /ˈfrʌɪdeɪ/ : thứ 6
 • Saturday /ˈsatədeɪ/ : thứ 7
 • Sunday /ˈsʌndeɪ/ : chủ nhật

1.2. Giới từ + ngày trong tuần

 • Chúng ta dùng giới từ "On" trước ngày trong tuần
 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • on Monday, on Tuesday...

1.3. Thêm số nhiều sau ngày trong tuần

 • Khi nhìn thấy “s” sau các ngày trong tuần như: 
  • Sundays, Mondays,… chúng ta hiểu là ý của người nói sẽ làm một việc gì vào ngày đó trong tất cả các tuần.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ:
    • I visit my grandparents on Saturdays. (IELTS TUTOR giải thích: Cứ tới thứ 7 là tôi đi thăm ông bà của mình, có nghĩa là hằng thứ 7, mỗi thứ 7 hàng tuần)

2. Ngày trong tháng (Dates)

Date - Ngày tháng trong IELTS

3. Tháng trong năm (months of a year)

3.1. Tháng trong năm trong tiếng anh

 • January /ˈdʒanjʊ(ə)ri/ : tháng 1
 • February /ˈfɛbrʊəri/: tháng 2
 • March /mɑːtʃ/: tháng 3
 • April /ˈeɪpr(ɪ)l/ : tháng 4
 • May /meɪ/: tháng 5
 • June /dʒuːn/: tháng 6
 • July /dʒʊˈlʌɪ/: tháng 7
 • August /ɔːˈɡʌst/: tháng 8
 • September /sɛpˈtɛmbə/: tháng 9
 • October /ɒkˈtəʊbə/: tháng 10
 • November /nə(ʊ)ˈvɛmbə/: tháng 11
 • December /dɪˈsɛmbə/: tháng 12

3.2. Giới từ + tháng trong năm

 • Chúng ta dùng giới từ "In" trước các tháng. 
 • Nếu có cả ngày và tháng chúng ta dùng giới từ "On"
 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • ​in January, in February... on December 3rd...
  • on 22nd December, on June 3rd
  • My birthday is on 3rd May. (Ngày sinh nhật của tôi là ngày 3 tháng 5.)

II. Cách đọc & viết ngày / tháng trong tiếng anh

Trong tiếng Anh – Anh, thì bắt đầu bằng (Thứ) + Ngày + tháng

Trong tiếng Anh – Mỹ, thì ngược lại là (Thứ) + Tháng + ngày

Cách đọc & viết ngày / tháng trong tiếng anh

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Ngày 1 tháng 3 năm 2020
  • Anh – Anh: 1/3/2017 hoặc 1st March 2020
  • Anh – Mỹ: 3/1/2017 hoặc March 1st 2020

1. Cách đọc viết thứ / ngày / tháng theo Anh - Anh

1.1. Cách viết ngày tháng theo Anh - Anh

 • Ngày luôn viết trước tháng (day / month / year)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: ĐÚNG 5/1/2001 = 5th January 2001, �SAI May 1st 2001
 • Có thể thêm số thứ tự vào phía sau (ví dụ: st, th...)

1.2. Cách đọc ngày tháng theo Anh - Anh

 • Khi đọc ngày tháng theo văn phong Anh – Anh, sử dụng mạo từ xác định trước ngày
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • ​2nd March, 2009 - the second of march, two thousand and nine

2. Cách đọc và viết thứ / ngày / tháng theo Anh - Mỹ

2.1. Cách viết ngày tháng theo Anh - Mỹ

 • Tháng luôn viết trước ngày và có mạo từ đằng trước nó. 
 • Dấu phẩy thường được sử dụng trước năm

2.2. Cách đọc ngày tháng theo Anh - Mỹ

 • Khi đọc ngày tháng theo văn phong Anh – Mỹ, bạn có thể bỏ mạo từ xác định:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • March 2, 2009 - March second, two thousand and nine.

3. Lưu ý về viết thứ / ngày / tháng trong IELTS LISTENING

 • IELTS TUTOR lưu ý:
  • Nên viết rõ ràng ngày tháng bằng chữ (October thay vì chỉ viết số 10) hoặc sử dụng cách viết tắt (Aug, Sept, Dec...) để tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra vì như những gì IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên có sự khác nhau về sự xuất hiện giữa ngày và tháng trong cách viết của Anh - Anh và Anh - Mỹ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc