Phát âm Đuôi –ate tiếng anh

· Pronunciation

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phát âm Đuôi –ate tiếng anh

 • Đuôi –ate của danh từ và tính từ thường được đọc là /ət/
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Adequate /ˈæd.ə.kwət/
 • Đuôi –ate của động từ thường được đọc là /eɪt/
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Congratulate /kənˈɡrætʃ.ə.leɪt/
   • Rotate /rəʊˈteɪt/
   • Debate /dɪˈbeɪt/

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK