Phát âm /ɜ:/ tiếng anh

· Pronunciation

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phát âm /ɜ:/ tiếng anh

/ɜ:/ Âm này thuộc các trường hợp sau: ir (bird), er (her), ur (hurt)

  • ar: thường được phát âm thành /ɜ:/ ở những từ có nhóm -ear trước phụ âm (IELTS TUTOR xét ví dụ: earth) hoặc giữa các phụ âm (IELTS TUTOR xét ví dụ: learn)
  • er: được phát âm thành /ɜ:/ với những từ đi trước phụ âm(IELTS TUTOR xét ví dụ: err), hoặc giữa các phụ âm(IELTS TUTOR xét ví dụ: serve)
  • ir: được phát âm thành /ɜ:/ với những từ có tận cùng bằng -ir (IELTS TUTOR xét ví dụ: stir )hay -ir + phụ âm (IELTS TUTOR xét ví dụ: girl )
  • or : được phát ama thành /ɜ:/ với những từ mà -or đi sau w và trước phụ âm (IELTS TUTOR xét ví dụ: world, worm)
  • ur: được phát âm thành /ɜ:/ với những từ tận cùng bằng -ur hoặc -ur + phụ âm (IELTS TUTOR xét ví dụ: fur, burn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK