Ôn tập dạng câu hỏi WH-questions IELTS SPEAKING PART 1(Phần 1-Câu hỏi What)

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp Ôn tập dạng câu hỏi WH-questions IELTS SPEAKING PART 1 (Phần 1-Câu hỏi What)

I. Kiến thức liên quan

II. Câu hỏi cần trả lời Dạng WH-questions IELTS SPEAKING PART 1 (Phần 1-Câu hỏi What)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với IELTS SPEAKING PART 1 có 2 dạng câu hỏi chính là: Yes No questions & WH-questions trong bài này học sinh cần trả lời tất cả các câu hỏi sau đây đi sâu vào từng dạng nhé 

1.1. What do you usually /normally do?

Câu hỏi cần trả lời:

 • What do you usually do on weekends?
 • What do you do on an average day?

1.2. What do you like to do (in your spare time)?

Câu hỏi cần trả lời:

 • What do you like to do when you are on holiday?

1.3. What do you dislike about X?

Câu hỏi cần trả lời:

 • What do you dislike about parties?
 • What do you dislike about eating in restaurants?

1.4. What do you like most about X?

Câu hỏi cần trả lời:

 • What do you like most about student life?
 • What is the best thing about your city? 

1.5. What is the best time (of year) to do X?

Câu hỏi cần trả lời:

 • What time of year is best for outdoor activities where you live?
 • What is the best time of day for studying?

1.6. What do you want/hope to do (in the future)?

Câu hỏi cần trả lời:

 • What do you want to do when you finish university? (Hoặc nếu đã đi làm: Do you hope to do the same job in the future?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK