Ôn tập dạng câu hỏi WH-questions IELTS SPEAKING PART 1 (Phần 2-Câu hỏi How/Why/When)

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp Ôn tập dạng câu hỏi WH-questions IELTS SPEAKING PART 1 (Phần 2-Câu hỏi How/Why/When)

I. Kiến thức liên quan

II. Câu hỏi cần trả lời Dạng WH-questions IELTS SPEAKING PART 1 (Phần 2-Câu hỏi How/Why/When)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với IELTS SPEAKING PART 1 có 2 dạng câu hỏi chính là: Yes No questions & WH-questions trong bài này học sinh cần trả lời tất cả các câu hỏi sau đây đi sâu vào từng dạng nhé 

1. Câu hỏi với How

1.1. How often do you do X?

Câu hỏi cần trả lời:

 • How often do visitors come to your home?
 • How often do you go out to dinner with friends

1.2. How has X changed?

Câu hỏi cần trả lời:

 • How have shops changed in your city in the last five years?
 • How have restaurants in your country changed since you were young?

1.3. How would you improve X?

Câu hỏi cần trả lời:

 • If you could, how would you improve your university/workplace?

1.4. How important is X?

Câu hỏi cần trả lời:

 • How important is physical exercise?

1.5. How can people find out about X?

Câu hỏi cần trả lời:

 • How can people find out about what's going on in the world?
 • How do people obtain information about loval events in your city?

2. Câu hỏi với Why

Why do some people X?

Câu hỏi cần trả lời:

 • Why do some people like cooking?
 • Why do some people like gardening?

3. Câu hỏi với When

When was the first/last time you did X?

Câu hỏi cần trả lời:

 • When was the first time you used a computer?
 • When was the last time visitors came to your house? 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking