Ôn tập dạng câu hỏi YES-NO QUESTIONS IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp Ôn tập dạng câu hỏi YES-NO QUESTIONS IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

II. Câu hỏi cần trả lời Dạng Yes-No questions IELTS SPEAKING PART 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với IELTS SPEAKING PART 1 có 2 dạng câu hỏi chính là: Yes No questions & WH-questions trong bài này học sinh cần trả lời tất cả các câu hỏi sau đây đi sâu vào từng dạng nhé 

1.1. Do you prefer X to Y?

Câu hỏi cần trả lời:

 • Do you prefer talking on the phone or chatting online?
 • Do you prefer to travel by bike or on foot? 

1.2. Is X popular (in your country)?

Câu hỏi cần trả lời:

 • Is watching team sports popular where you live?
 • Are bikes popular in your country? 

1.3. Did you ever learn to do X?

Câu hỏi cần trả lời:

 • Did you learn how to swim when you were young? 

1.4. Do people do/get enough X?

Câu hỏi cần trả lời:

 • Do people in your country do enough creative activities in school?
 • Do people today do enough physical exercise? 

1.5. Should people be given X?

Câu hỏi cần trả lời:

 • Should people be paid more if they work overtime?
 • Should children be required to wear a uniform to school?

1.6. Is it difficult to do X?

Câu hỏi cần trả lời:

 • Is it hard to meet new people when you first go to university/school?

1.7. Is X suitable for (types of people)?

Câu hỏi cần trả lời:

 • Is riding a bike suitable for elderly people?
 • Are computers suitable for young children? 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking