Câu hỏi part 1-2-3 & Từ vựng topic Wild animal IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi & Từ vựng topic Wild animal IELTS SPEAKING

I. Câu hỏi thường gặp topic Wild animal IELTS SPEAKING

    1. Part 1

    IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

    1 Do you like to watch TV programs about wild animals?

    2 Did you learn something about wild animals at school?

    3 Where can you see wild animals?

    4 In which country do you think you can see many wild animals?

    2. Part 2

    IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

    Describe a time when you were really close to a wild animal

    You should say
    What it looked like?
    Where you saw it?
    What it likes to eat or do?
    Why you like it?

    3. Part 3

    IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

    1.Besides the animal you just spoke about, what other wild animals are there in your country (or, around where you live)? 2. In general, how do people in your country feel about wild animals?

    3. In general, what is the attitude of people in your country towards wild animals?

    4. Do you like (all) wild animals? (Why?/Why not?)

    5. In general, do you think people like wild animals?

    6. Are there any wild animals that you dislike? Why?

    7. What about lions and tigers, do you like them?

    8. In your country, are people’s attitudes towards wild animals today the same as people’s attitudes in the past?

    II. Từ vựng thường gặp topic Wild animal IELTS SPEAKING

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK