Câu hỏi & Từ vựng topic ENVIRONMENTAL PROTECTION IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi & Từ vựng topic ENVIRONMENTAL PROTECTION IELTS SPEAKING PART 1

1. Câu hỏi Topic ENVIRONMENTAL PROTECTION IELTS SPEAKING PART 1

1. Would you like to work in a company related to environmental protection?

2. How can we protect the environment?

3. Do you think you've done enough to protect the environment?

4. Is there education about environmental protection at school?

2. Từ vựng Topic ENVIRONMENTAL PROTECTION

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng Topic Environment IELTS

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc