Câu hỏi & Từ vựng topic CAR TRIP SPEAKING PART 1-2-3

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi & Từ vựng topic CAR TRIP SPEAKING PART 1

I. Câu hỏi Topic CAR TRIP IELTS SPEAKING

1. PART 1

IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

1. Do you like to travel by car?

2. Where is the farthest place you travelled to by car?

3. Do you like to sit in the front or back when travelling by car?

4. When do you travel by car?

IELTS TUTOR lưu ý:

2. Part 2

IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

Describe a short trip that you often take but you do not like.

You should say
Where you go?
Why you go there?
When you go there?
Explain why you do not like this trip?

3. Part 3

IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

1. Do Vietnamese people like to travel abroad?

2. How much time do you think people should spend on a trip abroad?

3. Who prefers travelling abroad, the young or the old?

4. Which is better for knowing more about a country travelling or reading books about it?

II. Từ vựng Topic Transport

IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic Transportation

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc