Cách trả lời "What are the differences between men and women in sports preference?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh hướng dẫn cách Phân tích+Sửa bài hs đạt 7.0"The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "What are the differences between men and women in sports preference?" IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR tổng hợp kĩ TỪ VỰNG TOPIC GENDER

 

II. Cách trả lời "What are the differences between men and women in sports preference?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách 1: Với loại câu hỏi so sánh về những điểm khác biệt này chỉ cần nêu ra 2 điểm khác biệt sau đó ở mỗi điểm khác biệt sẽ cho supporting idea và example. 
  • Ví dụ như bài này có thể trả lời theo hướng. Điểm khác biệt đầu tiên là Women thường thích những hoạt động thể thao trong nhà, để tránh đen da, sau đó cho lí do và ví dụ ra. Điểm khác biệt thứ 2 là women chọn những môn thể thao nào không đòi hỏi quá nhiều sức mạnh, nêu lí do và example ra 
 • Cách 2: Có thể nêu ra On the one hand, women thường chọn những môn thể thao gì vì sao. On the other hand, men thường chọn môn gì vì sao...

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

There are some differences between men and women in their sports preferences.

 • Main idea 1: Men tend to prefer team sports, such as football, basketball, and soccer, while women tend to prefer individual sports, such as tennis, gymnastics, and figure skating.
  • Supporting idea: 
   • Television coverage and marketing of team sports often target male audiences, with a focus on competition, physicality, and the concept of being part of a team.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"coverage"tiếng anh
   • Meanwhile, individual sports such as figure skating and gymnastics often have more female fans, with a focus on aesthetics, artistry, and individual performance.
  • Example: For example, during major sporting events such as the Olympics, the media often features more coverage of team sports such as basketball and soccer for men, while individual sports such as gymnastics and figure skating receive more coverage for women.
 • Main idea 2: Men tend to enjoy sports that require physicality and strength, such as weightlifting and football while women tend to prefer sports that require flexibility and grace, such as dance and gymnastics.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"media"&"the media"tiếng anh
  • Supporting idea: 
   • Men generally have more muscle mass and greater upper body strength than women due to hormonal differences, making sports that require physicality and strength more appealing to them. 
   • On the other hand, women tend to be more flexible than men, which may make sports that require flexibility and grace more appealing to them.
  • Example: 
   • For example, weightlifting and football require a high level of physicality and strength, which may be more appealing to men due to their higher levels of testosterone and muscle mass.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ"neutral"tiếng anh
   • In contrast, dance and gymnastics require a high level of flexibility, grace, and precision, which may be more appealing to women due to their generally greater flexibility.
 • IELTS TUTOR gợi ý main idea khác: Men are more likely to participate in sports at a competitive level while women are more likely to participate in sports for recreational purposes.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR