Cách trả lời câu hỏi số 4 "Explain your impression of the …." IELTS SPEAKING PART 2

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi số 4 "Explain your impression of the …." IELTS SPEAKING PART 2

I. Bản chất của câu hỏi "Explain your impression of the …."

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thực chất câu hỏi "Explain your impression of the …." là lai giữa câu "How do you feel about it?" và "And explain whether or not you liked this …"

II. Cách trả lời câu hỏi "Explain your impression of the …."

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu đã hiểu bản chất của câu hỏi này, thì có thể trả lời theo hai hướng sau đây

  1. Xem "Explain your impression of the …." như "How do you feel about it?"

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Tức là sẽ trả lời những ấn tượng, cảm nghĩ của mình đối với sự vật sự việc đó, tham khảo hướng dẫn của IELTS TUTOR về cách trả lời câu hỏi "How do you feel about it?

  2. Xem "Explain your impression of the …." như"And explain whether or not you liked this …"

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Tức là sẽ trả lời liệu mình thích hay không thích sự vật, sự việc đó, tham khảo hướng dẫn của IELTS TUTOR về cách trả lời câu hỏi "And explain whether or not you liked this …"

  III. IELTS TUTOR xét ví dụ

  Describe an art exhibition you have visited

  • When did you see this exhibition?
  • Where the exhibition was held?
  • What was on display?
  • Explain your impression of the exhibition.

  Nếu đã đọc hướng dẫn phía trên của IELTS TUTOR thì, nếu ở đây IELTS TUTOR chọn cách dễ hơn là xem câu số 4 của đề này Explain your impression of the exhibition như câu "And explain whether or not you liked this …" thì IELTS TUTOR có thể triển khai cách trả lời như sau:

  • I am really into this exhibition for many reasons
   • Firstly, 
   • Secondly, 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK