Cách phát âm "ʌ" tiếng anh

· Pronunciation

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Cách phát âm /ʌ/

1. Cách tạo âm

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Mở miệng rộng bằng 1/2 so với khi phát âm /æ/ đưa lưỡi về phía sau hơn một chút so với khi phát âm /æ/

  2. IELTS TUTOR xét ví dụ

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ các từ có âm ʌ

  Cách phát âm "ʌ" tiếng anh

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ các câu có từ có âm ʌ

  • The dust is under the rug.
   • /ðə dʌst ɪz 'ʌndər ðə rʌg/
  • He’s much too young.
   • /hiz mʌtʃ tuː jʌŋ/
  • My son’s in London having fun in the sun 
   • /maɪ sʌnz ɪn ˈlʌndən ˈhævɪŋ fʌn ɪn ðə sʌn/
  • Money is not enough, nor blood. Nothing comes close to love. 
   • /ˈmʌni   ɪz nɑt   ɪˈnʌf,  nɔr blʌd.   ˈnʌθɪŋ kʌmz kloʊs tu lʌv/

  3. Nhận dạng âm

  3.1. Một số từ có nhiều âm tiết và âm /o/ được nhấn trọng âm, thì /o/ được đọc thành /ʌ/

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Mother, among, company.
   • IELTS TUTOR giải thích: mother có âm nhấn là số 1, tức là nhấn vào âm /o/ thì theo hướng dẫn trên của IELTS TUTOR sẽ phát âm ʌ

  3.2.Từ có chữ U + 2 phụ âm hoặc từ có một âm tiết có chứa chữ U

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • but, dust, must, sun, culture, construction
   • IELTS TUTOR giải thích: 
    • chữ but có âm tiết chữ chữ u nên phát âm ʌ
    • Must có u đi kèm với 2 phụ âm nên phát âm ʌ

  3.3. OU + một hoặc hai phụ âm, âm /o/ đọc là /ʌ/

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Country young, trouble

  3.4. Một số từ không theo nguyên tắc trên

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Does, was, blood, flood

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking