CÁCH PHÁT ÂM /aɪ/ TIẾNG ANH

· Pronunciation

Bên cạnh hướng dẫn về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh, sau đây IELTS TUTOR giới thiệu thêm cách phát âm /aɪ/ trong tiếng Anh.

I. Bảng phiên âm IPA

II. Cách phát âm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bắt đầu từ âm /a/.

 • Sau đó, di chuyển về phía âm /ɪ/.

 • Khi bắt đầu, miệng mở hình ovan, lưỡi hạ thấp chạm hàm răng dưới.

 • Môi dần kéo sang 2 bên về phía tai, hàm dưới nâng lên 1 chút.

 • Kết thúc âm, môi mở hờ.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • kite /kaɪt/: diều
 • bright /braɪt/ sáng, sáng suốt
 • try /traɪ/ cố gắng
 • Do you like white wine?: Bạn có thích rượu trắng không? (IELTS TUTOR giới thiệu thêm từ vựng topic Colour)
 • Why don’t you buy it?: Tại sao bạn không mua nó nhỉ?

III. Dấu hiệu nhận biết

1. "i" thường được phát âm là /aɪ/ đối với những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng i+phụ âm+e

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Like /laɪk/ (IELTS TUTOR giới thiệu thêm về âm câm trong tiếng Anh).
 • Mine /maɪn/ (IELTS TUTOR gợi ý thêm cách phân biệt mine, my và myself)
 • Swine /swaɪn/
 • Twine /twaɪn/
 • Bike /baɪk/ (IELTS TUTOR gợi ý thêm từ vựng topic Cycling).
 • Site /saɪt/
 • Kite /kaɪt/
 • Dine /daɪn/
 • Side /saɪd/
 • Tide /taɪd/

2. Trong một số trường hợp, "ei" thường được phát âm là /aɪ/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

3. "ie" được phát âm là /aɪ/ khi nó là những nguyên âm cuối của một từ có một âm tiết

IELTS TUTOR xét ví dụ:

4. "ui" được phát âm là /aɪ/ trong những từ có ui+phụ âm+e

IELTS TUTOR xét ví dụ:

5. "uy" phát âm là /aɪ/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

IV. Phân biệt âm dễ nhầm lẫn

IELTS TUTOR hướng dẫn phát âm dễ nhầm lẫn với âm /aɪ/ là âm /ɔɪ/.

IV. Luyện tập phát âm với câu hoàn chỉnh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Drive on the right.

 • /draɪv ɒn ðə raɪt/

Why don't you try?

 • /waɪ dəʊnt juː traɪ/

Do you like dry wine?

 • /du ju laɪk draɪ waɪn/

I'm twice your size, Lisa.

 • /aɪm twaɪs jʊr saɪz 'lɪzə/

That guy might buy my cycle. (IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách phân biệt may/might)

 • / ðæt ɡaɪ maɪt baɪ maɪ 'saɪkl/

Brian tried to ride her bike from Brighton to the Isle of Skype. (IELTS TUTOR giới thiệu thêm cách phát âm thêm ed, s và ses trong tiếng Anh).

 • ˈbraɪən traɪd tu raɪd hɜr baɪk frʌm ˈbraɪtəntu ði aɪl ʌv Skype

Bide your time, Mr.Vine, but sign under the right line.

 • baɪd jʊər taɪm, ˈmɪstər.vaɪn, bʌt saɪn ˈʌndər ðə raɪt laɪn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc