Cách dùng "Before" như liên từ phụ thuộc trong tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR giải thích kĩ Cách dùng "Before" như liên từ phụ thuộc trong tiếng anh

I. "before" như liên từ phụ thuộc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mệnh đề chỉ thời gian với “before” có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính. Nếu đứng trước, mệnh đề này sẽ được ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy.
 • Before là liên từ phụ thuộc, như vậy để nắm vững cách dùng Before thì cần nắm kĩ cách dùng liên từ phụ thuộc mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

II. Cách dùng before như liên từ phụ thuộc

1. Diễn tả hành động được thực hiện trước một hành động khác ở hiện tại hoặc tương lai

“Before” dùng trong câu diễn tả hành động được thực hiện trước một hành động khác ở hiện tại hoặc tương lai:

 • Before + S + V (hiện tại đơn), S + V (hiện tại đơn hoặc tương lai đơn).
 • Hoặc: S + V (hiện tại đơn hoặc tương lai đơn) + before + S + V (hiện tại đơn).

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Think carefully before you choose

  2. Diễn tả hành động xảy ra và kết thúc trước một hành động khác trong quá khứ

  “Before” dùng trong câu diễn tả hành động xảy ra và kết thúc trước một hành động khác trong quá khứ:

  • Before + S + V (quá khứ đơn), S + V (quá khứ hoàn thành).
  • Hoặc: S + V (quá khứ hoàn thành) + before + S + V (quá khứ đơn)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Before the public fully understood its danger, Covid-19 virus had spread around the world.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc