Cách dùng "After" như liên từ phụ thuộc tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích kĩ Cách dùng "After" như liên từ phụ thuộc tiếng anh

I. After là liên từ phụ thuộc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi đóng vai trò làm liên từ chỉ thời gian trong câu, “after” mang nghĩa là “sau”/ “sau khi” và được dùng để chỉ một thời điểm cụ thể sau khi hành động, sự việc nào đó được nhắc tới hoặc diễn ra (“later than”/ “next in time or place”)
 • Mệnh đề chỉ thời gian với “after” có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính. Nếu đứng trước, mệnh đề này sẽ được ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy
 • After là liên từ phụ thuộc, như vậy để nắm vững cách dùng After thì cần nắm kĩ cách dùng liên từ phụ thuộc mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

II. Cách dùng After như liên từ phụ thuộc

1. Diễn tả hành động sắp được thực hiện sau khi làm xong một hành động nào đó ở hiện tại & tương lai

After” dùng trong câu diễn tả hành động sắp được thực hiện sau khi làm xong một hành động nào đó. Động từ trong mệnh đề phụ đi kèm ngay sau “After” sẽ được chia thì hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành, mệnh đề chính chia thì tương lai đơn:

 • After + S + V (hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành), S + V (tương lai đơn).
 • Hoặc: S + V (tương lai đơn) + after + S + V (hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành).

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • After they have double checked all the work, they will submit the report about it to their boss.

2. Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn liên quan tới hiện tại hoặc để lại kết quả ở hiện tại

“After” dùng trong câu diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn liên quan tới hiện tại hoặc để lại kết quả ở hiện tại:

 • After + S + V (quá khứ đơn), S + V (hiện tại đơn).
 • Hoặc: S + V (hiện tại đơn) + after + S + V (quá khứ đơn).

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • After he failed several driving tests, he now gives up on getting a driving license.

3. Diễn tả hành động xảy ra sau một hành động khác ở trong quá khứ

“After” dùng trong câu diễn tả hành động xảy ra sau một hành động khác ở trong quá khứ. Động từ trong mệnh đề phụ đi kèm ngay sau “After” sẽ được chia thì quá khứ hoàn thành, động từ trong mệnh đề chính chia thì quá khứ đơn:

 • After + S + V (quá khứ hoàn thành), S + V (quá khứ đơn).
 • Hoặc: S + V (quá khứ đơn) + after + S + V (quá khứ hoàn thành).

4. Diễn tả hành động xảy ra và kết thúc trong quá khứ và để lại hậu quả trong quá khứ

“After” dùng trong câu diễn tả hành động xảy ra và kết thúc trong quá khứ và để lại hậu quả trong quá khứ. Động từ của cả hai mệnh đề chính phụ đều được chia thì quá khứ đơn:

 • After + S + V (quá khứ đơn), S + V (quá khứ đơn).
 • Hoặc: S + V (quá khứ đơn) + after + S + V (quá khứ đơn).

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • After I finished writing the weekly scholarly article, I had dinner late and then went to bed late at night.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK