Cách dùng "Since" như liên từ phụ thuộc tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR giải thích Cách dùng "Since" như liên từ phụ thuộc tiếng anh

I. Since là liên từ phụ thuộc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi đóng vai trò làm liên từ tiếng Anh chỉ thời gian trong câu, “since” mang nghĩa là “kể từ khi” và được dùng để chỉ một thời điểm cụ thể mà một hành động, sự việc nào đó bắt đầu diễn ra trong quá khứ
 • Since là liên từ phụ thuộc, như vậy để nắm vững cách dùng Since thì cần nắm kĩ cách dùng liên từ phụ thuộc mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

II. Cách dùng since như liên từ phụ thuộc

1. Diễn tả hành động xảy ra tại một thời điểm được coi như là mốc mà hành động trong mệnh đề chính bắt đầu diễn ra

IELTS TUTOR lưu ý:

 • “Since” dùng trong mệnh đề phụ diễn tả hành động xảy ra tại một thời điểm được coi như là mốc mà hành động trong mệnh đề chính bắt đầu diễn ra. Mệnh đề phụ đi liền sau “since” có thể chia ở thì quá khứ đơn, mệnh đề chính của câu sẽ chia ở thì hiện tại hoàn thành:
  • S + V (hiện tại hoàn thành) + since + S + V (quá khứ đơn).

   Hoặc: Since + S + V (quá khứ đơn), S + V (hiện tại hoàn thành).

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The government of Vietnam has kept the Covid-19 disease under good control since the virus started spreading around the world in early 2020.

2. “since” đứng đầu mệnh đề phụ bắt đầu trong quá khứ nhưng vẫn diễn ra ở hiện tại thì mệnh đề phụ đó sẽ được chia thì hiện tại hoàn thành giống như mệnh đề chính

IELTS TUTOR lưu ý:

 • khi “since” đứng đầu mệnh đề phụ bắt đầu trong quá khứ nhưng vẫn diễn ra ở hiện tại thì mệnh đề phụ đó sẽ được chia thì hiện tại hoàn thành giống như mệnh đề chính.
  • S + V (hiện tại hoàn thành) + since + S + V (hiện tại hoàn thành).

   Hoặc: Since + S + V (hiện tại hoàn thành), S + V (hiện tại hoàn thành).

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I’ve been feeling great to be able to work again since life has been back to normal.

3. Trong cấu trúc “it + be + khoảng thời gian + since…”, mệnh đề theo sau “since” có thể được chia ở thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ngoài ra, trong cấu trúc “it + be + khoảng thời gian + since…”, mệnh đề theo sau “since” có thể được chia ở thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It’s been years since I rode a bike. (it’s = it has)
  • It’s been years since I’ve ridden a bike. (it’s = it has)
  • It’s years since I rode a bike. (it’s = it is)
  • It’s years since I’ve ridden a bike. (it’s = it is)
  • It’d been years since I’d ridden a bike. (it’d = it had)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK