Cách trả lời "Who tends to enjoy national celebrations more - young people or old people? Why?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3,Cam

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 1 & 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 9/5/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.0 đi thi thật), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Who tends to enjoy national celebrations more - young people or old people? Why?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Who tends to enjoy national celebrations more - young people or old people? Why?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

Young people

  • Main idea 1: National celebrations can be a great opportunity for young people to socialize with friends and peers, which can be especially important for teenagers and young adults.
    • Supporting idea: 
    • Example: 
  • Main idea 2: National celebrations often involve exciting and adventurous activities, such as parades, fireworks, and music festivals. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "involve" tiếng anh
    • Supporting idea: Young people may be more drawn to these types of activities than older adults who may prefer quieter or more relaxed celebrations.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR