TRANSCRIPT BÀI TẬP DẠNG SHORT ANSWER IELTS LISTENING "THE NATIONAL ARTS CENTRE" (CHUYÊN ĐỀ 1)

· Transcript,Listening

Bên cạnh hướng dẫn cách dùng trạng từ initially trong tiếng AnhPhân tích bài essay về "Produce fertiliser" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng giải thích transcript bài tập dạng Short Answer IELTS Listening (THE NATIONAL ARTS CENTRE)

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "THE NATIONAL ARTS CENTRE" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "THE NATIONAL ARTS CENTRE" IELTS LISTENING SECTION 2

You will hear a radio broadcast called 'Focus on the Arts'.
First you have some time to look at questions 11 to 16 on page 4.
Now listen carefully and answer questions 11 to 16.

Hello, and welcome to 'Focus on the Arts'. I'm your host - David Green - and this is your very own local radio program. Every Friday evening we put the spotlight on different arts and culture facilities, and look at the shows and events that are on offer in the coming week.

IELTS TUTOR dịch: Xin chào và chào mừng đến với 'Tập trung vào nghệ thuật'. Tôi là người dẫn chương trình của bạn - David Green - và đây là chương trình phát thanh địa phương của riêng bạn. Mỗi tối thứ Sáu, chúng tôi chú ý đến các cơ sở văn hóa và nghệ thuật khác nhau, đồng thời xem xét các chương trình và sự kiện sẽ được tổ chức trong tuần tới.

And today the focus is on the National Arts Centre. Now, if you don't already know it yourself, I'm sure you've all heard of it. It's famous throughout the world as one of the major venues for classical music.

IELTS TUTOR dịch: Và hôm nay tâm điểm là Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia. Bây giờ, nếu bạn chưa biết về nó, tôi chắc rằng tất cả các bạn đều đã nghe nói về nó. Nó nổi tiếng khắp thế giới như là một trong những địa điểm chính cho âm nhạc cổ điển.

 IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

But did you know that it's actually much more than just a place to hear concerts? The Centre itself is a huge complex that caters for a great range of arts. Under a single roof, it houses concert rooms, theatres, cinemas, art galleries and a wonderful public library, as well as service facilities including three restaurants and a bookshop. So, at any one time, the choice of entertainment there is simply enormous.

IELTS TUTOR dịch: Nhưng bạn có biết rằng nó thực sự không chỉ là một nơi để nghe các buổi hòa nhạc? Bản thân Trung tâm là một khu phức hợp khổng lồ phục vụ cho một loạt hoạt động nghệ thuật. Dưới một mái nhà duy nhất, nơi đây có các phòng hòa nhạc, nhà hát, rạp chiếu phim, phòng trưng bày nghệ thuật và một thư viện công cộng tuyệt vời, cũng như các cơ sở dịch vụ bao gồm ba nhà hàng và một hiệu sách. Vì vậy, tại bất kỳ thời điểm nào, sự lựa chọn giải trí ở đó đơn giản là rất lớn.

So, how did they manage to build such a big arts complex right in the heart of the city? Well, the area was completely destroyed by bombs during the war in 1940. So the opportunity was taken to create a cultural centre that would be what they called 'the City's gift to the Nation'. Of course, it took a while for such a big project to get started, but it was planned in the '60s, built in the '70s and eventually opened to the public in 1983. Ever since then, it has proved to be a great success. It's not privately owned, like many arts centres, but is still in public hands - it's run by the City Council. Both our National Symphony Orchestra and National Theatre Company were involved in the planning of the project, and they're now based there - giving regular performances every week - and as the Centre is open 363 days of the year, there are plenty of performances to choose from.

IELTS TUTOR dịch: Vậy, làm thế nào mà họ quản lý để xây dựng một khu phức hợp nghệ thuật lớn như vậy ngay tại trung tâm thành phố? Chà, khu vực này đã bị bom phá hủy hoàn toàn trong chiến tranh năm 1940. Vì vậy, có cơ hội để tạo ra một trung tâm văn hóa mà họ gọi là 'món quà của Thành phố dành cho Quốc gia'. Tất nhiên, phải mất một thời gian để một dự án lớn như vậy bắt đầu, nhưng nó đã được lên kế hoạch vào những năm 60, được xây dựng vào những năm 70 và cuối cùng mở cửa cho công chúng vào năm 1983. Kể từ đó, nó đã chứng tỏ là một dự án tuyệt vời. Nó không thuộc sở hữu tư nhân, giống như nhiều trung tâm nghệ thuật, mà vẫn thuộc sở hữu của Nhà nước - nó được điều hành bởi Hội đồng thành phố. Cả Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia và Công ty Nhà hát Quốc gia của chúng tôi đều tham gia vào việc lập kế hoạch cho dự án, và họ hiện đang làm việc tại đó - tổ chức các buổi biểu diễn thường xuyên hàng tuần - và vì Trung tâm mở cửa 363 ngày trong năm nên có rất nhiều buổi biểu diễn dành cho bạn chọn.

Before you hear the rest of the broadcast you have some time to look at questions 17 to 20 on page 5.
Now listen and answer questions 17 to 20.

So, to give you some idea of ​​what's on, and to help you choose from the many possibilities, we've made a selection of the star attractions.

IELTS TUTOR dịch: Vậy, để cung cấp cho bạn một số ý tưởng về những gì đang diễn ra và để giúp bạn chọn từ nhiều khả năng, chúng tôi đã thực hiện một danh sách lựa chọn các ngôi sao thu hút.

If you're interested in classical music, then we recommend you go along to the National on either Monday or Tuesday evening at 7.30 for a spectacular production of 'The Magic Flute' - probably the most popular of all Mozart's operas. It's in the Garden Hall and tickets start at only £8.00, but you'll have to be early if you want to get them that cheap! And remember, it's only on for those two evenings.

IELTS TUTOR dịch: Nếu bạn quan tâm đến âm nhạc cổ điển, thì chúng tôi khuyên bạn nên đến National vào tối thứ Hai hoặc thứ Ba lúc 7:30 để xem buổi biểu diễn ngoạn mục 'Cây sáo thần' - có lẽ là vở opera nổi tiếng nhất trong tất cả các vở opera của Mozart. Nó nằm trong Garden Hall và vé chỉ từ £8,00, nhưng bạn sẽ phải đến sớm nếu muốn mua được vé với giá rẻ như vậy! Và hãy nhớ, nó chỉ mở trong hai buổi tối đó.

For those more interested in the cinema, you might like to see the new Canadian film, which is showing on Wednesday evening at 8.00 pm in Cinema 2. And that's called 'Three Lives'. It had fantastic reviews and tickets cost just £4.50, which is a reduction on the usual price of £5.50. That is good value, especially for such a great movie.

IELTS TUTOR dịch: Đối với những người quan tâm hơn đến rạp chiếu phim, bạn có thể muốn xem bộ phim mới của Canada, được chiếu vào tối thứ Tư lúc 8 giờ tối tại Rạp chiếu phim 2. Và bộ phim đó có tên là 'Ba cuộc đời'. Nó đã có những đánh giá tuyệt vời và vé chỉ có giá £4,50, giảm so với giá thông thường là £5,50. Đó là giá trị tốt, đặc biệt là đối với một bộ phim tuyệt vời như vậy.

But you can see the centre's main attraction at the weekend, because on Saturday and Sunday, 11.00 am to 10.00 pm, they're showing a wonderful new exhibition that hasn't been seen anywhere else in Europe yet. It's a collection of Chinese art called 'Faces of China' - that's in Gallery 1 - and it has some really fascinating paintings and sculptures by leading artists from all over China - and the good news is that it's completely free, so don't miss it!

IELTS TUTOR dịch: Nhưng bạn có thể thấy điểm thu hút chính của trung tâm vào cuối tuần, bởi vì vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, 11:00 sáng đến 10:00 tối, họ sẽ trưng bày một cuộc triển lãm mới tuyệt vời chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác ở Châu Âu. Đó là một bộ sưu tập nghệ thuật Trung Quốc có tên là 'Khuôn mặt của Trung Quốc' - nằm trong Phòng trưng bày 1 - và nó có một số bức tranh và tác phẩm điêu khắc thực sự hấp dẫn của các nghệ sĩ hàng đầu từ khắp Trung Quốc - và tin tốt là nó hoàn toàn miễn phí, vì vậy đừng bỏ lỡ nó!

So, why not go along to the National Arts Centre next week for one - or all - of these great events - and you can always pick up a program and check out all the other performances and exhibitions on offer, or coming soon, on almost every day of the year.

IELTS TUTOR dịch: Vậy, tại sao bạn không đến Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia vào tuần tới để tham gia một - hoặc tất cả - những sự kiện tuyệt vời này - và bạn luôn có thể chọn một chương trình và xem tất cả các buổi biểu diễn và triển lãm khác được cung cấp hoặc sắp diễn ra vào hầu hết các ngày trong năm.

Next week we'll be looking at the new Museum of Science.

IELTS TUTOR dịch: Tuần tới chúng ta sẽ xem Bảo tàng Khoa học mới.

That is the end of Section 2. You now have half a minute to check your answers.

Now turn to Section 3 on page 6.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR
So sánh IELTS TUTOR