Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1 FOOD / HANDICRAFT / INDOOR ACTIVITY / MOBILE PHONE / FILM / MUSIC / NOISE / SHOPPING / SPORTS / TRAVEL / TV PROGRAMME / WEATHER 

(HS  đạt  7.5)

· Bài sửa

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI TASK 1 VIẾT THƯ NGÀY 05/7/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.0 đi thi thật), IELTS TUTOR cung cấp Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1 FOOD / HANDICRAFT / INDOOR ACTIVITY / MOBILE PHONE / FILM / MUSIC / NOISE / SHOPPING / SPORTS / TRAVEL / TV PROGRAMME / WEATHER (2 lần sửa HS đạt 7.5)

I. Đề bài

II. Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1 FOOD / HANDICRAFT / INDOOR ACTIVITY / MOBILE PHONE / FILM / MUSIC / NOISE / SHOPPING / SPORTS / TRAVEL / TV PROGRAMME / WEATHER 

(2 lần  sửa HS  đạt  7.5)

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR khoá 7.0 này đi thi đạt 7.5 speaking nhé:

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR khoá 7.0 này đi thi đạt 7.5 speaking nhé:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK