Phát âm /ei/ tiếng anh

· Pronunciation

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách Phát âm /ei/ tiếng anh

I. Giới thiệu chung 

Âm /ei/ thuộc nguyên âm đôi mà IELTS TUTOR đã giới thiệu 

II. Cách phát âm /ei/

1. Cách tạo âm 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • B1: tạo âm /e/
 • B2: nâng hàm dưới lên, miệng mở ngang tạo âm /i/
 • Quyện hai âm lại với nhau nhưng vẫn có sự phân tách rõ ràng giữ 2 âm, theo tỉ lệ độ dài 2 âm /e/ và 1 âm /i/
 • IELTS TUTOR lưu ý: Không phát âm thành âm Tiếng Việt như ay hoặc ây

2. IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • H /eɪtʃ/
 • Eight/eɪt/
 • Rain /reɪn/
 • Plane/pleɪn/
 • Wait /weɪt/
 • Later /ˈleɪtər/
 • Tasty /ˈteɪsti/
 • Danger /ˈdeɪndʒər/
 • Explain /ɪkˈspleɪn/
 • Exchange/ ɪksˈtʃeɪndʒ/
 • He came a day later. /hi keɪm ə deɪ ˈleɪtər/
 • It was the grey day in May. /ɪt wəz ðə ɡreɪ deɪ ɪn meɪ/

3. Quy tắc nhận diện âm /ei/ 

3.1. Trường hợp 1: AY_Từ được viết tận cùng bằng chữ ay luôn được phát âm là /ei/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  Play, pay, may, today, say, pray

3.2. Trường hợp 2: A_Từ có chứa a + 1 phụ âm + e thì được phát âm là /ei/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  gate, take, lake, made, make, cake

3.3. Trường hợp 3: A_Từ có âm a + 1 phụ âm +io, ie, ia, iu (trừ phụ âm R)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  Canadian, preparation, stadium, patient

3.4. Trường hợp 4: Al_Chữ ai đứng trước phụ âm (trừ R)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • rain, mail, afraid, train, main

3.5. Trường hợp 5: A-E_Thường có dạng: ange, able, aste

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  Table, danger

3.6. Trường hợp 6: EI_Ei đứng trước g hoặc n

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  eught, neighbor, height, weight
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE