Phát âm chữ X trong tiếng Anh

· Pronunciation

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phát âm chữ X trong tiếng anh

1. Chữ X phát âm là /ks/

IELTS TUTOR lưu ý:

 • X được phát âm là /ks/ nếu đi theo sau nó là âm vô thanh hoặc phụ âm C
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • axiomatic /æksiəˈmætɪk/ (adj) rõ ràng
   • excellence /ˈeksələnts/ (n) sự xuất xắc.
   • exceptional /ɪkˈsepʃənəl/ (adj) ngoại lệ. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng tính từ "Exceptional" tiếng anh
   • execution /ˌeksɪˈkjuʃən/ (n) sự thực hiện
   • expectation /ˌekspekˈteɪʃən/ (n) sự mong chờ
   • externals /ɪkˈstɜ:nəlz/ (n) đặc điểm bên ngoài

2. Chữ X phát âm là /gz/

IELTS TUTOR lưu ý:

 • X được phát âm là /gz/ nếu theo sau nó là nguyên âm hoặc các phụ âm hữu thanh, và trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • exacerbate /ɪgˈzæsəbeɪt/ (v) làm bực tức. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng topic "CRITICISING TEACHERS" IELTS 
   • exact /ɪgˈzækt/ (adj) chính xác
   • exhausted /ɪgˈzɑːstɪd/ (adj) kiệt sức
   • exhibition /eksɪˈbɪʃən/ (n) cuộc triển lãm
   • exhilarating /ɪgˈzɪləreɪtɪŋ/ (n) điều làm vui vẻ
   • exonerate /ɪgˈzɑːnəreɪt/ (v) miễn tội
   • exultantly /ɪgˈzʌltəntli/ (adv) hớn hở

3. Chữ X phát âm là /z/

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Có rất ít từ vựng có chữ X mà phát âm là /z/
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • xenophobia /ˌzen.əˈfoʊ.bi.ə/
   • xylophone /ˈzaɪ.lə.foʊn/
   • xerox /ˈzɪr.ɑːks/

4. Một số lưu ý

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Exit – Có thể phát âm là  /gz/ hoặc /ks/
 • Obnoxious – “x” phát âm là “ksh”
 • Sexual – “x” phát âm là “ksh”. >> IELTS TUTOR lưu ý TỪ VỰNG TOPIC GENDER IELTS 
 • Exaltation – trọng âm nhấn vào âm 3, nhưng chữ "x" vẫn phát âm là /gz/

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK