Cách nghe số điện thoại (phone number) trong tiếng anh

· Listening

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách nghe số điện thoại (phone number) trong tiếng anh

I. CÁCH ĐỌC SỐ ĐIỆN THOẠI TRONG TIẾNG ANH

1. Hướng dẫn chung

 • Đọc số điện thoại trong tiếng Anh cũng khá đơn giản chỉ việc sử dụng số đếm ghép lại với nhau, tuy nhiên để người nghe dễ nghe và nhớ thì người nói thường tách ra từng nhóm 1 khoảng 3 4 số 1 nhóm giống như khi đọc với tiếng Việt.
 • IELTS TUTOR lưu ý:
  • Đối với số 0 có thể đọc là oh hoặc là zero
   • IELTS TUTOR xét ví dụ:
    • It's 6053 3040 It's six oh five three, three oh four oh hoặc It's six zero five three, three zero four zero
  • Hai số 0 liền nhau sẽ được đọc là hundred /ˈhʌndrəd/
  • Đối với 2 số giống nhau nằm cạnh thì bạn sử dụng double /ˈdʌb(ə)l/ + số
 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • 1245 667 895: One two four five, double six seven, eight nine five
  • 106 - one oh six

2. Nếu đọc 1 số

IELTS TUTOR lưu ý:

 • 0: có vài cách đọc như sau: “oh”, “zero” /ˈzɪr.oʊ/ hoặc trong 1 số ít trường hợp, 0 được đọc là “nought” /nɑːt/
 • 1: one
 • 2: two
 • 3: three
 • 4: four
 • 5: five
 • 6: six
 • 7: seven
 • 8: eight
 • 9: nine

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách đọc số 0 tiếng Anh

3. Nếu 2 số giống nhau liên tiếp, chữ “double” được sử dụng (/ˈdʌb(ə)l/ + số)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Hai số 0 liền nhau sẽ được đọc là hundred /ˈhʌndrəd/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 44: double four
 • 9977: double nine double seven

3. Nếu 3 số giống nhau liên tiếp, chữ “triple”: được sử dụng (/ˈtrɪpl/ + số)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 888: triple eight
 • He said it was only worth £10, but really you could add a couple of noughts to that (= it is really worth £1,000)
 • It's 3421 55 66 = It's three four two one,double five,double six. 
 • It's 3332 577 444 = It's triple three two, five double seven,triple four.

4. Đối với phần mở rộng (extension)

 • Đối với số điện thoại có thêm phần mở rộng nhấn thêm thì các bạn sẽ đọc là Extensions /ɪkˈstɛnʃ(ə)n/ hoặc Ext, Ex
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • 1-800-6574 Ex 230: one, eight hundred, six five seven four, Extensions two three zero.

II. LỖI SAI THƯỜNG GẶP KHI GẶP DẠNG BÀI CÓ SỐ ĐIỆN THOẠI IELTS LISTENING

Không theo kịp mạch đọc số

  • Khi một dãy số được đọc lên, người nghe thường bị bất ngờ khi xuất hiện các từ vựng “double” (2 lần), “triple” (3 lần) đứng trước một con số.
  • Để không bị lạc mạch nghe, cần làm quen với những từ này.
   • IELTS TUTOR lấy ví dụ: one – eight – double two – triple five - eight: 18225558

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK