Hiện tượng rút gọn của từ (contraction)

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn về hiện tượng rút gọn của từ. Hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

1. Hiện tượng rút gọn của từ là gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng rút gọn trong tiếng Anh (contractions) được dùng trong trường hợp rút ngắn một từ bằng cách bỏ đi một hoặc một vài chữ cái. Người ta thường sử dụng dạng rút gọn này cho các trợ động từ. 
 • Có thể nhận thấy, dấu (') là đặc điểm nhận dạng của các từ rút gọn. Dấu (') xuất hiện đúng vị trí của những chữ cái được lược bỏ. 
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ: chúng ta viết can't chứ không viết ca'nt. 
 • Hầu như các từ rút gọn có liên quan đến not thì vị trí của dấu (') đều ở giữa chữ n và chữ t

2. Quy tắc chung của rút gọn từ

2.1. Quy tắc 1: Danh từ/đại từ+ trợ động từ

IELTS TUTOR lấy ví dụ:

 • I'm tired. (Tớ thấy mệt rồi.) 
 • My father's not very well. (Bố tớ thấy không khỏe lắm.) 
 • Do you know when you'll arrive? (Cậu đã biết cậu sẽ đến vào lúc nào chưa?) 
 • I've no idea. (Tớ không biết.) 
 • There's a problem. (Có 1 rắc rối.) 
 • Somebody's coming. (Có ai đó đang đi tới.) 
 • She'd like to talk to you. (Cô ấy muốn nói chuyện với cậu.) 
 • Here's our bus. (Xe bus của chúng ta đây rồi.) 

2.2. Quy tắc 2: Trợ động từ +not

IELTS TUTOR lấy ví dụ:

 • They aren't ready. (Họ vẫn chưa sẵn sàng.) 
 • I haven't seen him for ages. (Rất lâu rồi tớ không thấy cậu ấy.) 
 • You won't be late,will you? (Cậu sẽ không đến trễ đó chứ?) 
 • Can't you swim? (Cậu không biết bơi à?)    

3. Các dạng rút gọn của từ

3.1. Dạng rút gọn khẳng định (Possitive contractions)

IELTS TUTOR lưu ý: 

Full/strong form  -   Contraction/weak form  -  Transcription  -    Examples   

am                        -           'm                              -     /m/                 -   I 'm going on a  hike tomorrow.         

is                          -            's                              -    /s/ or /z/           -   She 's watching TV at the moment.         

are                       -             're                            -    /ər/                   -   They 're studying German this afternoon.         

will                       -            'll                               -    /l/                     -   She 'll be at the meeting tomorrow.         

would                   -            'd                              -     /d/                    -   He 'd prefer to meet you later in the week.         

have                     -            've                            -     /v/                    -   You 've been to London many times.         

has                       -            's                              -   /s/ or /z/             -   He 's worked here for 5 years.         

had                       -            'd                             -     /d/                    -   We 'd better hurry up if we want to catch the train       

3.2. Dạng rút gọn phủ định (Negative contractions)

IELTS TUTOR lưu ý:

Full/strong form      -    Contraction/ weak form   -    Transcription    -    Examples   

is  not                        -      isn't                                  -        /ˈɪznt/             -     She isn't listening to you.         

are  not                     -      aren't                                -       /ɑːrnt/              -     They aren't coming next week.         

will  not                     -      won't                                 -     / woʊnt/            -     I won't be able to attend the conference.         

was  not                  -    wasn't                                   -   /ˈwʌznt/              -    I wasn't joking when I said that.         

were  not                 -    weren't                                -    /wɜːnt/                 -   They weren't invited to the party.         

has  not                   -    hasn't                                  -    /ˈhæznt/               -    She hasn't finished her homework yet.         

have  not                 -    haven't                                -   /ˈhævnt/                -     I haven't finished my homework.         

had  not                   -    hadn't                                  -   /ˈhædnt/               -     I hadn't thought of that!         

does  not                 -    doesn't                                -   / ˈdʌznt/                -     He doesn't play golf.         

do  not                     -    don't                                    -  /doʊnt/                  -     They don't like cheese.         

need  not                 -    needn't                                -  / ˈniːdnt/                -     You needn't worry about that.         

must  not                 -    mustn't                                -  /ˈmʌsnt/                 -     Children mustn't play with fire.         

cannot                     -    can't                                    -  /kænt/                     -    I can't understand you.         

could  not                -   couldn't                                 -  / ˈkʊdnt/                 -    He couldn't get his shoes on!       

3.3. Một số dạng rút gọn (contractions) có thể được sử dụng trong văn viết thân mật hoặc trong văn nói

IELTS TUTOR lưu ý:

Full/strong form   -    Contraction/  weak form   -   Transcription   -    Examples  

and                         -   'n'                                         -   /ən/                    -    Rock  'n' Roll         

give  me                 -    gimme                                -  / ˈɡɪmi/               -    Can you gimme a hand?         

going  to                 -  gonna                                   -  /ˈɡɔːnə/              -    Nothing's gonna change my love for you.         

got  to                     -  gotta                                     -  /ˈɡɑːtə/               -    I've gotta go now.         

isn't  it                     -  innit                                     -  / ˈɪnɪt/                 -    That's smart,  innit?         

them                       -  'em                                       -   /əm/                   -     Don't let 'em get away.         

him                         -  'im                                        -   /ɪm/                    -     Tell 'im to come now!         

because                 -  'cos                                       -  /kəz/                    -     I can't see her at all, 'cos it's too  dark.         

let  us                     -  let's                                       -  /lets/                    -     Let's go               

want  to                  -  wanna                                  -  / ˈwɑːnə/              -  I wanna go home.          

4. Danh sách các từ rút gọn hay gặp nhất

IELTS TUTOR lưu ý:

 • I am - I'm 
 • I have - I've 
 • I will - I'll 
 • I had/would - I'd 
 • you are - you're 
 • you have - you've 
 • you will - you'll 
 • you had/would - you'd 
 • he is/has - he's 
 • he will - he'll 
 • he had/would - he'd 
 • she is/has - she's 
 • she will - she'll 
 • she had/would - she'd 
 • it is/has - it's 
 • it had/would - it'd 
 • we are - we're 
 • we have - we've 
 • we will - we'll 
 • we had/would - we'd 
 • they are - they're 
 • they have - they've 
 • they will - they'll 
 • they had/would - they'd 
 • there is/has - there's 
 • there will - there'll 
 • there had/would - there'd  
 • are not - aren't  
 • cannot - can't  
 • could not - couldn't  
 • dare not - daren't  
 • did not - didn't  
 • does not - doesn't  
 • do not - don't  
 • had not - hadn't  
 • has not - hasn't  
 • have not - haven't  
 • is not - isn't  
 • might not - mightn't  
 • must not - mustn't  
 • need not - needn't  
 • ought not - oughtn't  
 • shall not - shan't  
 • should not - shouldn't  
 • used not - usedn't  
 • was not - wasn't  
 • were not - weren't  
 • will not - won't  
 • would not - wouldn't   

Trên đây là tổng hợp Hiện tượng rút gọn của từ (contraction). Đừng quên truy cập website của IELTS TUTOR để tìm hiểu rõ về thông tin các khoá học luyện thi Ielts bổ ích và thu thập nhiều nguồn tài liệu ôn thi cực đỉnh nhé

Các bạn tham khảo thêm Khi nào bỏ âm cuối trong phát âm nuốt âm trong tiếng anh IELTS TUTOR đã chia sẻ ở bài trước nhé.

c khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK