Hiện tượng rút gọn của từ (contraction)

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn về hiện tượng rút gọn của từ. Hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

I. Rút gọn từ trong khi viết

1. Hiện tượng rút gọn của từ là gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng rút gọn trong tiếng Anh (contractions) được dùng trong trường hợp rút ngắn một từ bằng cách bỏ đi một hoặc một vài chữ cái. Người ta thường sử dụng dạng rút gọn này cho các trợ động từ. 
 • Có thể nhận thấy, dấu (') là đặc điểm nhận dạng của các từ rút gọn. Dấu (') xuất hiện đúng vị trí của những chữ cái được lược bỏ. 
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ: chúng ta viết can't chứ không viết ca'nt. 
 • Hầu như các từ rút gọn có liên quan đến not thì vị trí của dấu (') đều ở giữa chữ n và chữ t

2. Quy tắc chung của rút gọn từ

a. Quy tắc 1: Danh từ/đại từ + trợ động từ

IELTS TUTOR lưu ý:

  • I'm tired. (Tớ thấy mệt rồi.) 
  • My father's not very well. (Bố tớ thấy không khỏe lắm.) 
  • Do you know when you'll arrive? (Cậu đã biết cậu sẽ đến vào lúc nào chưa?) 
  • I've no idea. (Tớ không biết.) 
  • There's a problem. (Có 1 rắc rối.) 
  • Somebody's coming. (Có ai đó đang đi tới.) 
  • She'd like to talk to you. (Cô ấy muốn nói chuyện với cậu.) 
  • Here's our bus. (Xe bus của chúng ta đây rồi.) 

  b. Quy tắc 2: Trợ động từ +not

  IELTS TUTOR lưu ý:

   • They aren't ready. (Họ vẫn chưa sẵn sàng.) 
   • I haven't seen him for ages. (Rất lâu rồi tớ không thấy cậu ấy.) 
   • You won't be late,will you? (Cậu sẽ không đến trễ đó chứ?) 
   • Can't you swim? (Cậu không biết bơi à?)    

   3. Các dạng rút gọn của từ

   a. Dạng rút gọn khẳng định (Possitive contractions)

   IELTS TUTOR lưu ý

    Full/strong form  -   Contraction/weak form  -  Transcription  -    Examples   

    am                        -           'm                              -     /m/                 -   I 'm going on a  hike tomorrow.         

    is                          -            's                              -    /s/ or /z/           -   She 's watching TV at the moment.         

    are                       -             're                            -    /ər/                   -   They 're studying German this afternoon.         

    will                       -            'll                               -    /l/                     -   She 'll be at the meeting tomorrow.         

    would                   -            'd                              -     /d/                    -   He 'd prefer to meet you later in the week.         

    have                     -            've                            -     /v/                    -   You 've been to London many times.         

    has                       -            's                              -   /s/ or /z/             -   He 's worked here for 5 years.         

    had                       -            'd                             -     /d/                    -   We 'd better hurry up if we want to catch the train       

    b. Dạng rút gọn phủ định (Negative contractions)

    IELTS TUTOR lưu ý:

    Full/strong form      -    Contraction/ weak form   -    Transcription    -    Examples   

    is  not                        -      isn't                                  -        /ˈɪznt/             -     She isn't listening to you.         

    are  not                     -      aren't                                -       /ɑːrnt/              -     They aren't coming next week.         

    will  not                     -      won't                                 -     / woʊnt/            -     I won't be able to attend the conference.         

    was  not                  -    wasn't                                   -   /ˈwʌznt/              -    I wasn't joking when I said that.         

    were  not                 -    weren't                                -    /wɜːnt/                 -   They weren't invited to the party.         

    has  not                   -    hasn't                                  -    /ˈhæznt/               -    She hasn't finished her homework yet.         

    have  not                 -    haven't                                -   /ˈhævnt/                -     I haven't finished my homework.         

    had  not                   -    hadn't                                  -   /ˈhædnt/               -     I hadn't thought of that!         

    does  not                 -    doesn't                                -   / ˈdʌznt/                -     He doesn't play golf.         

    do  not                     -    don't                                    -  /doʊnt/                  -     They don't like cheese.         

    need  not                 -    needn't                                -  / ˈniːdnt/                -     You needn't worry about that.         

    must  not                 -    mustn't                                -  /ˈmʌsnt/                 -     Children mustn't play with fire.         

    cannot                     -    can't                                    -  /kænt/                     -    I can't understand you.         

    could  not                -   couldn't                                 -  / ˈkʊdnt/                 -    He couldn't get his shoes on!       

    c. Một số dạng rút gọn (contractions) có thể được sử dụng trong văn viết thân mật hoặc trong văn nói

    IELTS TUTOR lưu ý

    Full/strong form   -    Contraction/  weak form   -   Transcription   -    Examples  

    and                         -   'n'                                         -   /ən/                    -    Rock  'n' Roll         

    give  me                 -    gimme                                -  / ˈɡɪmi/               -    Can you gimme a hand?         

    going  to                 -  gonna                                   -  /ˈɡɔːnə/              -    Nothing's gonna change my love for you.         

    got  to                     -  gotta                                     -  /ˈɡɑːtə/               -    I've gotta go now.         

    isn't  it                     -  innit                                     -  / ˈɪnɪt/                 -    That's smart,  innit?         

    them                       -  'em                                       -   /əm/                   -     Don't let 'em get away.         

    him                         -  'im                                        -   /ɪm/                    -     Tell 'im to come now!         

    because                 -  'cos                                       -  /kəz/                    -     I can't see her at all, 'cos it's too  dark.         

    let  us                     -  let's                                       -  /lets/                    -     Let's go               

    want  to                  -  wanna                                  -  / ˈwɑːnə/              -  I wanna go home.          

    4. Danh sách các từ rút gọn hay gặp nhất

    IELTS TUTOR lưu ý

    • I am - I'm 
    • I have - I've 
    • I will - I'll 
    • I had/would - I'd 
    • you are - you're 
    • you have - you've 
    • you will - you'll. >> IELTS TUTOR lưu ý Phân biệt Will – Shall – Would (sẽ) - Vocabulary 
    • you had/would - you'd 
    • he is/has - he's 
    • he will - he'll 
    • he had/would - he'd 
    • she is/has - she's 
    • she will - she'll 
    • she had/would - she'd 
    • it is/has - it's 
    • it had/would - it'd 
    • we are - we're 
    • we have - we've 
    • we will - we'll 
    • we had/would - we'd 
    • they are - they're 
    • they have - they've 
    • they will - they'll 
    • they had/would - they'd 
    • there is/has - there's 
    • there will - there'll 
    • there had/would - there'd  
    • are not - aren't  
    • cannot - can't  
    • could not - couldn't  
    • dare not - daren't  
    • did not - didn't  
    • does not - doesn't  
    • do not - don't  
    • had not - hadn't  
    • has not - hasn't  
    • have not - haven't  
    • is not - isn't  
    • might not - mightn't  
    • must not - mustn't  
    • need not - needn't  
    • ought not - oughtn't  
    • shall not - shan't  
    • should not - shouldn't  
    • used not - usedn't  
    • was not - wasn't  
    • were not - weren't  
    • will not - won't  
    • would not - wouldn't   

    II. Rút gọn từ trong khi nói

    1. Giới thiệu chung

    IELTS TUTOR lưu ý

    • Nếu muốn bắt đầu từ những bước chập chững, hãy luyện nghe các từ rút gọn như: "wanna, gotta, gonna", chúng là những từ được dùng khá thường xuyên trong giao tiếp tiếng Anh theo một cách luyến âm, khiến cho câu nói có phần mạch lạc cũng như nghe gọn hơn rất nhiều. Dù là nó rất hiếm được học trên trường, nhưng lại vô cùng quan trọng trong việc nói tiếng Anh. Cơ bản dễ hiểu hơn, vì người nước ngoài sử dụng chúng rất nhiều .
    • Những trường hợp không được sử dụng cụm từ rút gọn, là khi sử dụng văn bản mang tính chất chuyên nghiệp, trang trọng như báo cáo hay tài liệu nghiên cứu, email công việc… Những trường hợp trên thì hãy sử dụng tiếng Anh theo cách thông thường như đã được dạy bạn nhé.
    • Chung quy lại, nếu bạn không hiểu được cách sử dụng các cụm từ tiếng Anh rút gọn này, thì thật sự rất khó để bạn có thể nghe được những cuộc trò chuyện của người bản xứ. Việc bạn có thể sử dụng được chúng một cách chính xác sẽ giúp bạn tăng khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn một cách mà khiến bạn phải bất ngờ đấy!

    2. Cách dùng từ rút gọn trong khi nói

    IELTS TUTOR lưu ý

    1. WANNA = WANT TO (Thì hiện tại đơn)

    Cụm từ đầu tiên mình muốn nói đến là “wanna”, cụm từ thay thế cho “want to”. Ở Mỹ cũng như nhiều quốc gia nói tiếng Anh khác thì âm “nt” hoàn toàn bị bỏ qua khi theo sau nó là một nguyên âm. Thay vào đó, họ sẽ chỉ nói như chỉ có âm “n”.

    IELTS TUTOR ví dụ:

    • Internet = “innernet”
    • Internati>
    • Interc>
    • Tương tự như thế, âm “t” trong “want” cũng được bỏ qua và “want to” biến thành “wanna”. Điều này vẫn đúng trong trường hợp dạng quá khứ “wanted” thành “wah-nid”

    2. GOTTA = HAVE GOT TO (Thì hiện tại hoàn thành)

    Dù không đúng ngữ pháp nhưng “gotta” lại được sử dụng hết sức phổ biến ở Mỹ trong văn nói (bất kể trang trọng hay không) cũng như trong văn viết không trang trọng thường ngày.

    IELTS TUTOR ví dụ:

    • I gotta go. (đọc là “I godda go”) = I’ve got to go = I have to go (hoặc “I must go”)
    • I gotta study more.
    • He’s gotta drive better. (lưu ý chủ ngữ ngôi 3 số ít, động từ “have” vẫn chia bình thường nhé)

    Những ví dụ trên đây đều là những trường hợp sử dụng rất thông thường và phổ biến. Tuy nhiên có một vài trường hợp, phần phát âm thì y hệt nhưng lại mang một ý nghĩa khác. Đó là trường hợp của “gotta” và “got a” (cùng phát âm là “godda”). “Gotta” các bạn đã biết ở trên. “Got a” (got là dạng quá khứ của “get”) mang ý sở hữu vật gì đó.

    IELTS TUTOR ví dụ:

    • I got a car. (Tôi vừa mua một chiếc xe hơi)
    • I got a nice present for my birthday. (Tôi đã nhận được một món quà đẹp trong ngày sinh nhật của mình.)

    3. GOING TO + V (Tương lai đơn)

    Thay vì sử dụng “be going to + V” để nói về những dự định trong tương lai, người bản ngữ hầu như luôn luônnói “gonna” thay cho “going to”.

    IELTS TUTOR ví dụ:

    • I’m + going to + read a book = I’m + gonna + read a book
    • You’re + going to + learn English = You’re + gonna + learn English
    • Tổng quát : To be + going to + verb = To be + gonna + verb
    Tuy nhiên, hãy cẩn thận với trường hợp này, vì đôi khi bạn sẽ bị bối rối bởi một vấn đề nhỏ sau đây:
    • Bạn không thể sử dụng “gonna” với thì hiện tại tiếp diễn: nhiều người nhầm lẫn giữa thì tương lại “be going to +verb” với cách sử dụng của động từ “go” trong thì hiện tại tiếp diễn diến tả tương lai.

    3. Những từ rút gọn hay gặp trong tiếng anh

    Những từ rút gọn hay gặp trong tiếng anh

    IELTS TUTOR lưu ý

    1. Gonna = Going + to : sẽ làm gì

    IELTS TUTOR ví dụ:

    •  I’m gonna talk to him (Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy )

    2. Gotta = Got + to : cần làm gì

    IELTS TUTOR ví dụ:

    • I gotta go! (Tôi cần phải đi đây )

    3. Wanna = Want + to: muốn làm gì

    IELTS TUTOR ví dụ:

    • I wanna kiss you (Tôi muốn hôn bạn)

    4. Lemme = Let + me : hãy để tôi…

    IELTS TUTOR ví dụ:

    • Lemme go! (Hãy để tôi đi!)

    5. Gimme = Give + me: đưa cho tôi…

    IELTS TUTOR ví dụ:

    • Gimme a coke (Đưa cho tôi 1 lon coke)

    6. Outta = Out + of: ra khỏi đâu

    IELTS TUTOR ví dụ:

    • Get outta here! (Hãy biến ra khỏi đây ! )

    7. Kinda = Kind + of : dạng như

    IELTS TUTOR ví dụ:

    • kinda outta luck (Dạng như hết may mắn )

    8. I’mma = I’m + going + to : tôi sẽ…

    IELTS TUTOR ví dụ:

    • I’mma talk to him (Tôi sẽ nói chuyện với a ấy )

    9. Hafta = Have + to : phải làm gì

    IELTS TUTOR ví dụ:

    • I hafta do it (Tôi phải làm thôi )

    10. Dunno ( don’t, doesn’t + know ) : không biết …

    IELTS TUTOR ví dụ:

    • I dunno what to do (Tôi không biết phải làm gì )"

    11. Doncha = don't you

    IELTS TUTOR ví dụ:

    • dontcha trust me? (Bạn không tin tôi à?)

    4. Ví dụ về rút gọn từ khi nói

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Câu 1. I’m going to go to Paris tomorrow. ( Có thể nói “I’m gonna go to Paris”)
    • Câu 2. I’m going to Paris tomorrow. (Không thể nói: “I’m gonna to Paris”)

    IELTS TUTOR phân tích:

    • A: Thì tương lai đơn “be going to + verb”

    Đây là trường hợp duy nhất trong 3 câu trên có thể sử dụng “gonna” và “going to” thay thế cho nhau vì nó sử dụng thì tương lai đơn diễn tả một ý định tronng tương lai.

    • B: Thì hiện tại tiếp diễn “be + V-ing”

    Ví dụ này sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả một kế hoạch đã được ấn định và chắc chắn xảy ra trong tương lai. Đây là một cách sử dụng khác của thì hiện tại tiếp diễn mà khi sử dụng với động từ “go” sẽ gây nhầm lẫn cho các bạn. Nếu bạn muốn học về cách sử dụng này thì hãy bắt đầu với các ví dụ mà không phải với động từ “go”.

    • C: Thì hiện tại tiếp diễn “be + V-ing”

    Đây chính là trường hợp gây nhầm lẫn cho nhiều bạn: thì hiện tại tiếp diễn diễn tả tương lai khi động từ sử dụng là “go”. Điểm khác biệt chính là ở động từ phía sau. Hãy nhớ, thì tương lai đơn: “be going to + verb”, nghĩa là sau “going to” còn một động từ khác nữa. Trong khi, thì hiện tại tiếp diễn cũng “be going to” nhưng sau đó không xuất hiện động từ nào khác. Đây cũng là lý do tại sao “go” trong hiện tại tiếp diễn không thể trở thành “gonna”

    Trên đây là tổng hợp Hiện tượng rút gọn của từ (contraction). Ngay từ bây giờ, hãy chú ý các cuộc thoại xem người bản ngữ sử dụng chúng như thế nào nhé, chúng sẽ xuất hiện khá nhiều đấy. Nhìn chung lại thì chúng chỉ sử dụng được khi nói, còn khi viết văn bản thì đừng nên sử dụng. Hãy làm quen dần với chúng ở các bản tin, hay các bài hát mà bạn thích, sau đó thử biến chúng thành thói quen và dùng một cách tự nhiên nhất. Đừng quên truy cập website của IELTS TUTOR để tìm hiểu rõ về thông tin các khoá học luyện thi Ielts bổ ích và thu thập nhiều nguồn tài liệu ôn thi cực đỉnh nhé

    Các bạn tham khảo thêm Khi nào bỏ âm cuối trong phát âm nuốt âm trong tiếng anh IELTS TUTOR đã chia sẻ ở bài trước nhé.

    c khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE