Giải thích cụm: Is that right?

· Phrase dùng trong văn nói

Bên cạnh【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích cụm: Is that right?

1. Mang nghĩa "thật đó hả, có thật không?"

= seriously / Is that really true? Is that a fact?

= Can be used to indicate simple acknowledgement or surprise, or sarcastically to indicate disbelief.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A: "John's got the flu, so he'll have to skip this week." B: "Is that right? That's too bad. Tell him I hope he feels better." 
  • A: "I'm actually a black belt." B: "Is that right? Wow, I never knew you were so highly trained." 
  • A: "I'd be rich if J.K. Rowling didn't steal my idea!" B: "Oh, is that right? Gee, too bad for you."

2. Mang nghĩa "có đúng không, dùng để confirm lại những gì mình nói là đúng"

=A phrase used to confirm that something is correct

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The total I got is $80.42. Is that right?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK