Giải câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a time when you searched/looked for information from the internet" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR Giải câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a time when you searched/looked for information from the internet" IELTS SPEAKING

I. Giải câu hỏi thường gặp thuộc topic "Describe a time when you searched/looked for information from the internet" IELTS SPEAKING

   1. PART 2

   IELTS TUTOR lưu ý:

   Describe a time when you searched/looked for information from the internet

   You should say:

   • a. When was it
   • b. What information were you looking for
   • c. Where you were searching on the internet
   • d. How did it help you (how you felt about the information)

   2. PART 3

   IELTS TUTOR lưu ý:

   II. Từ vựng topic "Describe a time when you searched/looked for information from the internet"

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0