Gặp đề process quá ít chữ, xử lý làm sao IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn các bạn Từ vựng & Cấu trúc qua bài báo Boom! BTS ‘Dynamite’ Video Crushes YouTube Premiere Viewing Record (Variety), IELTS TUTOR giới thiệu cụ thể Gặp đề process quá ít chữ, xử lý làm sao IELTS WRITING TASK 1

I. Kiến thức liên quan

II. Gặp đề process quá ít chữ, xử lý làm sao IELTS WRITING TASK 1

1. Không bao giờ quên câu "overview"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đếm các bước trong process (hoặc ít nhất cũng ghi được "various" steps nếu trường hợp bài quá nhiều step đếm sợ sai" và ghi điểm đầu điểm cuối của process là quy trình nào, chỉ xác định 2 điểm là đủ.

2. Nếu bài thực sự ngắn & không có nhiều để viết có thể kéo dài câu overview

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu giả dụ thấy ghi thiếu 150 words thì ta thêm một câu nhận xét ngay sau phần overall để ăn gian thêm về độ dài như đây là 1 linear process hay process này có sư tham gia của máy móc và con người, hay process này nó đơn giản hay phức tạp không. 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

The provided illustration demonstrates how plants produce energy from sunlight.

The provided illustration demonstrates how plants produce energy from sunlight.

IELTS TUTOR lưu ý câu overall:

 • Given is a natural linear process beginning with sunshine and carbon dioxide being absorbed and finishing with the production of sugar, oxygen and starch. There are five main stages in this process, allowing plants to convert light energy to chemical energy in the form of sugar. 

The diagram below shows how electricity is generated in a hydroelectric power station

The diagram below shows how electricity is generated in a hydroelectric power station

IELTS TUTOR lưu ý câu overall:

  • Given is man-made linear process starting with uranium fuel and water creating steam and ends with electricity being sent to the electric grid. Overall, there are several stages including steam production, turbines driving a generator and a transformer creating electricity.

  4. Dùng từ nối dài

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • A more detailed look at____reveals that 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK