Động từ thêm s & es trong tiếng anh

· Grammar

1. Nếu động từ có đuôi tận cùng là “o, x, ss, sh, ch” thì phải thêm ES

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Watches (xem): My sister often watches TV with my parents.
 • Fixes (sửa chữa) : Kien fixes his father’s bike.

2. Nếu động từ có tận cùng là “y” (hay có vị trí sau một phụ âm) trước khi thêm ES đổi “y” thành “i"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Studies (học): Lan often studies English and History.

3. Trong trường hợp trước động từ có tận cùng “y” là nguyên âm thì cần phải giữ nguyên “y” và thêm S vào phía sau

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Plays (chơi): Frank sometimes plays with his son.

4. Ngoại lệ

 • have ➔ has : có
  • I/ We/ They/ N số nhiều + have + O…

   He/ She/ It/ N số ít + has + O…

   • IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • I have six pens.

    • He has a blue cap.

5. Các động từ còn lại + s

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đa số những động từ trong tiếng Anh khi đi với chủ ngữ (danh từ hay đại từ) ở ngôi thứ 3 số ít trong thì hiện tại đơn sẽ được thêm “s”. 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Write => writes 
 • Learn => learns 
 • Type => types 
 • Live => lives 
 • Buy => buys

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking