Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a time when someone asked you for your opinion" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a time when someone asked you for your opinion" IELTS SPEAKING

I. Các câu hỏi thường gặp thuộc topic "Describe a time when someone asked you for your opinion" IELTS SPEAKING

   1. PART 2

   IELTS TUTOR lưu ý:

   Describe a time when someone asked you for your opinion
   You should say:
   When she/he asked you
   How she/he felt while listening to your opinion
   And explain why she/he needed your opinion

   2. PART 3

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • 1. Have you ever asked someone for his/her opinion?

    2. Why do some people react impolitely when listening to someone’s story?

   II. Từ vựng topic "Describe a time when someone asked you for your opinion"

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0