Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic "creativity/creative" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic "creativity/creative" IELTS SPEAKING

I. Câu hỏi part 2 Topic "creativity/creative" IELTS SPEAKING

Describe a creative person whose work you admire.

You should say
Who he/she is?
How do you know him/her?
What creative things he/she has done?
And explain why you think he or she is creative?

II. Câu hỏi part 3 Topic "creativity/creative" IELTS SPEAKING

1. Do you think you are a creative person?

2. Is it good for children to learn arts?

3. What kind of jobs require people to be creative?

4. Do you think leaders need to have the creative ability?

III. Từ vựng Topic "creativity/creative"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking