Cách trả lời "Who do you think should teach children to respect their teacher?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3,Speaking

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài "The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Who do you think should teach children to respect their teacher?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Who do you think should teach children to respect their teacher??"

IELTS TUTOR lưu ý bám sát vào các câu hỏi cue card của IELTS TUTOR để bố cục bài nói nhé:

  • Parents should tell their children how important teachers are to society
  • Main idea 1: Parents are their child’s first and longest-lasting teacher. 
  • Main idea 2: It is parents’ duty to teach their children about taking responsibility for their behaviour
    • Supporting idea: We need to teach our children to own their mistakes and choices and to avoid blaming others for their shortfalls.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR