Cách trả lời "What is your most favorite flower?" IELTS SPEAKING PART 1

· Cam,Part 1

Bên cạnh Phân tích +kèm sửa bài"The table below shows the number of visitors in the UK and their average spending from 2003 to 2008" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "What is your most favorite flower?" IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "What is your most favorite flower?" IELTS SPEAKING PART 1

IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTSTUTOR nên trả lời theo đúng sở thích thật của mình sẽ dễ nói và dễ triển khai, thông thường nói dối thường sẽ ngập ngừng và khó diễn đạt hơn ảnh hưởng đến điểm fluency trong 4 tiêu chí chấm thi IELTS SPEAKING nhé

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • To be honest, flowers are not my cup of tea because i can describe myself as a very realistic person, so to me its a waste of money to buy flowers on special occasions due to the fact that flowers will die very soon. Hmm but to pick the one that i love the most, i would like to go for sunflower simply yellow is my favourite colour. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách paraphrase "favourite" tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR