Cách trả lời "What do you like most about your home town?" IELTS SPEAKING PART 1

· Cam,Part 1

Bên cạnh Phân tích +kèm sửa bài"The table below shows the number of visitors in the UK and their average spending from 2003 to 2008" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "What do you like most about your home town?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "What do you like most about your home town?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Weather
  • Main idea:  I was born and grew up in a tropical country, so it’s pretty much hot and humid all year-round. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng tính từ "born" tiếng anh
  • Supporting idea:
    • In summery months, it can get really sweltering, and by contrast, temperatures can really dip in winter. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: It’s a jungle climate, so it’s quite hot all year long. During wet season, it is extremely humid and sticky)
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR