Cách trả lời "Do you think it’s better to travel alone or with other people? [Why?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

Bên cạnh Phân tích +kèm sửa bài"The table below shows the number of visitors in the UK and their average spending from 2003 to 2008" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you think it’s better to travel alone or with other people? [Why?]" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Do you think it’s better to travel alone or with other people? [Why?]"

IELTS TUTOR lưu ý:

Câu hỏi dạng này (hỏi ý kiến) cứ trả lời trực diện vào quan điểm của mình như nào, lí do của mình là gì là ổn

1. Nếu trả lời thích travel with others

  • Main idea: Well, normally I prefer travelling with others hoặc So, it depends on my mood, but mostly, I prefer travelling in a group >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "prefer" tiếng anh
    • Supporting idea: sau khi đã nêu ý chính trả lời trực diện vào vấn đề là thích cái gì hơn, chọn 1 trong số các ý giải thích sau đây, IELTS TUTOR lưu ý là không chọn hết vì quá dài chỉ chọn 1
    • Lí do: This is because I may share many things, such as accomodation, transport and even laughter with my mates during the trip.
    • Giả định: If I travel alone, I guess I will be lonely, and I may even be helpless when there is a trouble.

2. Nếu trả lời thích travel alone

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR