Cách trả lời "Do you like this city? Why?" IELTS SPEAKING PART 1

· Cam,Part 1

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you like this city? Why?" IELTS SPEAKING PART 1(

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you like this city? Why?" IELTS SPEAKING PART 1

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Yes 
  • Main idea:  It's known for its stunning beaches, rich history, and vibrant culture. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng tính từ "born" tiếng anh
  • Supporting idea:
    • Da Nang is a popular destination for tourists and a great place to live for its mix of modern amenities and natural beauty.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR