Cách trả lời "Did you go to library when you were a kid?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Speaking

Bên cạnh hướng dẫn CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Did you go to library when you were a kid?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Did you go to library when you were a kid?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Yes
  • Main idea: This is because the atmosphere in the library is conducive to reading >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "atmosphere" 
    • Supporting idea: When I was a kid, I tried to go at least once a week. 
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR