Cách thêm _ed sau động từ tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm em cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách thêm _ed sau động từ tiếng anh

1. Sau động từ nguyên mẫu

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đối với động từ nguyên mẫu tận cùng bằng đuôi “e” câm thì chỉ cần thêm “d” vào phía sau của từ.
IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • Lived (sống): Jim lived with her mother.
  • Arrived (đến): He arrived here.

2. Sau từ tận cùng bằng một nguyên âm và một phụ âm

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đối với động từ nguyên mẫu có kết thúc tận cùng bằng một nguyên âm và một phụ âm, trước khi thêm đuôi ED thì cần gấp đôi phụ âm cuối.
IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • Stopped (dừng): I stopped using it.

3. Sau từ nguyên mẫu tận cùng bằng phụ âm và 'y'

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đối với động từ nguyên mẫu có tận cùng kết thúc bằng phụ âm và ‘y’, trước khi thêm đuôi ‘ed’ thì cần phải đổi từ “y” sang thành “i”
  • Ngoại trừ:

    • Played (chơi): Lam played basketball when he was child.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Cried (khóc): She cried as she took leave of her boyfriend.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc