Cách dùng "Until" như liên từ phụ thuộc tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích kĩ Cách dùng "until" như liên từ phụ thuộc tiếng anh

I. Until là liên từ phụ thuộc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi đóng vai trò làm liên từ chỉ thời gian trong câu, “until” mang nghĩa là “cho đến khi” và được dùng để chỉ khoảng thời gian kéo dài từ trước và tính tới khi hành động nào đó diễn ra (“up to a time in the past or future”)
 • Until là liên từ phụ thuộc, như vậy để nắm vững cách dùng Until thì cần nắm kĩ cách dùng liên từ phụ thuộc mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

II. Cách dùng until như liên từ phụ thuộc

1. Hành động trong mệnh đề chính xảy ra và kéo dài cho tới khi hành động trong mệnh đề thời gian chứa “until” diễn ra trong quá khứ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • “Until” dùng trong câu nhấn mạnh rằng hành động trong mệnh đề chính xảy ra và kéo dài cho tới khi hành động trong mệnh đề thời gian chứa “until” diễn ra trong quá khứ.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I was under a lot of pressure from homework, tests and exams until I successfully got a seat at university. (Hoặc: Until I successfully got a seat at university, I was under a lot of pressure from homework, tests and exams.)
 • The children pretended to focus on their maths exercises until the teacher had left the class. (Hoặc: Until the teacher had left the class, the children pretended to focus on their maths exercises.)

2. Nhấn mạnh sự việc chưa hoàn thành ở hiện tại hoặc tương lai.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • S + V (tương lai đơn) + until + S + V (hiện tại đơn/ hiện tại hoàn thành).
 • Hoặc: Until + S + V (hiện tại đơn/ hiện tại hoàn thành), S + V (tương lai đơn)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  I won’t stop my daily study until I have finished at least one IELTS practice test tonight. Hoặc: Until I have finished at least one IELTS practice test tonight, I won’t go to bed
  • I won’t stop my daily study until I finish at least one IELTS practice test.

   Hoặc: Until I finish at least one IELTS practice test, I will stop my daily study.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK