Speaking 2/21 Part 3

· Speaking

I. Các topic cần ôn kĩ

 1. old people 
 2. shopping (consumerism)
 3. teaching 
 4. toy 
 5. movie 
 6. sea  
 7. company
 8. encourage
 9. help
 10. boredom
 11. food
 12. truth
 13. wait
 14. imagine
 15. lost way
 16. social media 
 17. share  

II. Các topic còn lại đã có sự chuẩn bị trong Part 1 & Part 2 rồi như sau:

  • Famous people
  • Politeness
  • old objects 
  • live sports 
  • article 
  • natural talent
  • puzzle
  • law
  • weather
  • quietness
  • building
  • promise
  • argument
  • smile
  • plan
  • mobile phone
  • unusual clothes
  • craft
  • city
  • computer
  • trip
  • wild animal
  • conversation

  III. Bài tập

  • List 3 từ vựng mà mình nghĩ là vào thi mình sẽ dùng thuộc topic của mỗi topic được IELTS TUTOR list dưới đây (mỗi từ cho 1 ví dụ)
  • Trả lời 1 câu hỏi part 3 của mỗi topic mà IELTS TUTOR đã chọn của mỗi topic ngắn gọn bằng cách brainstorm ngắn gọn theo đúng dạng các câu hỏi part 3 mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 
  1. old people >> Từ vựng & câu hỏi part 2-3 topic old people >> How can people in the neighborhood help the elderly during the epidemic?
  2. shopping (consumerism) >> Câu hỏi Part 1-2-3 & từ vựng topic Shopping >> Is increasing consumerism a good trend?
  3. teaching >> Câu hỏi part 1-2-3 & Từ vựng topic "teaching" >> How do the expectations of today’s school leavers compare with those of the previous generation?
  4. toy >> >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic TOYS  >>  Do girls and boys like the same toys? 
  5. movie >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic FILM  >>  Why do people of all ages like cartoons?
  6. sea  >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic rivers, lakes, sea   >>  What do you think of boats and ships as forms of transportation?
  7. company>> Câu hỏi & Từ vựng topic "work" & "company"  >>  What kinds of bosses are desirable for employees?
  8. encourage>> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "encouragement   >>  What kind of encouragement should parents give?
  9. help>> Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic HELP    >>  Do people nowadays help others more than in the past?
  10. boredom>> Câu hỏi & từ vựng topic "boredom"   >>  Is it easier for younger people to feel bored than for the old?
  11. food>> >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Food / Eating"   >>  What’s the difference between Vietnamese food and western food?
  12. truth>> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "truth"   >>  Sometimes, people should tell lies. Do you agree?
  13. wait>> Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic "patience" >>Can you explain why some people are not very impatient?
  14. imagine>> Câu hỏi & Từ vựng topic imagine >>What kind of jobs need imagination?
  15. lost way>> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic Map / Get lost >> Is map-reading skill important?
  16. social media >> Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic "social media"  >> What kind of things are popular on social media?
  17. share  >> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "sharing"  >> How could parents and teachers teach young children to share?

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Những topic được chọn là những topic lạ và cần phải xem qua về từ vựng để không bị bỡ ngỡ nên chỉ tập trung làm những topic được lựa chọn
  • Các topic còn lại đã có trong chương trình học (mở lại các bài mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn để tự ôn nhé)
  • Cố gắng list 3 từ vựng mà vào thi mình sẽ nhớ chứ không nên chọn từ khó nhớ
  • Ở phía trên có các link câu hỏi & từ vựng của các topic mình nhớ tham khảo
  • Phải ôn lại các dạng câu hỏi trong Part 3 trả lời như nào và tuyệt đối brainstorm ngắn gọn (không phải trả lời cả câu) theo template 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK