Phát âm t khi đứng giữa 2 nguyên âm theo giọng Mỹ

· Pronunciation

Bên cạnh Phát âm t khi đứng giữa 2 nguyên âm theo giọng Mỹ, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách phát âm /t/ tiếng Anh

II. Khi t đứng giữa từ, không bị nhấn trọng âm thì thường người ta phát âm t nhẹ hẳn đi và t trở thành d (Âm /t/ đứng giữa 2 nguyên âm)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đây là điểm làm âm /t/ trong tiếng Anh Mỹ, khác với trong tiếng Anh Anh
  • Nếu /t/ ở giữa 2 nguyên âm, nó biến thành 1 âm /d/ mềm (tương tự âm /d/ khi đứng giữa hai nguyên âm: letter = /leder/, better = /beder/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Get a better water heater. [gedda bedder wɔder hider]
  • Put all the data in the computer. [pʊdall the deiydə in ðe k’mpjuder]
  • Patty ought to write a better letter. [pædy ɔːd’ ride a bedder ledder]
  • What a good idea. [w’d’ gud aɪˈdɪə]
  • Water thành /'wɔ:Də/, daughter thành /ˈdɔdər/, later thành /leɪdə®/, meeting thành /'mi:diɳ/, better thành /´bedə/…

  • absolutely

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0