Cách trả lời "In terms of personality, are people more influenced by their family or by their friends? In what ways?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3,Cam

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 1 & 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 9/5/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.0 đi thi thật), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "In terms of personality, are people more influenced by their family or by their friends? In what ways?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "In terms of personality, are people more influenced by their family or by their friends? In what ways?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

Both family and friends can influence a person's personality, but the degree of influence may vary depending on the individual and the specific relationships involved.

  • Main idea 1: The degree to which family and friends influence a person's personality may depend on individual differences, such as temperament, genetic factors, and personal experiences. 
  • Main idea 2: The timing and duration of family and friend influence can also play a role in shaping a person's personality. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR