Cách trả lời "How does the media in your country treat famous people?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3,Cam

Bên cạnh lưu ý CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "How does the media in your country treat famous people?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "How does the media in your country treat famous people?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: Celebrities are subject to intense media scrutiny and gossip, especially in tabloid media. 
  • Supporting idea: 
   • This is because the media in my country often places a great emphasis on the private lives of famous people, including their romantic relationships, family dynamics, and personal struggles.
   • This can sometimes lead to negative portrayals of celebrities or invasion of their privacy, which can be a source of controversy or criticism. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng & Paraphrase từ "privacy" 
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR