Giải ôn tập dạng câu hỏi WH-questions IELTS SPEAKING PART 1(Phần 1-Câu hỏi What)

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp Giải ôn tập dạng câu hỏi WH-questions IELTS SPEAKING PART 1 (Phần 1-Câu hỏi What)

I. Kiến thức liên quan

II. Giải câu hỏi cần trả lời Dạng WH-questions IELTS SPEAKING PART 1 (Phần 1-Câu hỏi What)

1.1. What do you usually /normally do?

1.2. What do you like to do (in your spare time)?

1.3. What do you dislike about X?

1.4. What do you like most about X?

1.5. What is the best time (of year) to do X?

1.6. What do you want/hope to do (in the future)?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE