Giải ôn tập dạng câu hỏi WH-questions IELTS SPEAKING PART 1 (Phần 2-Câu hỏi How/Why/When)

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp Giải Ôn tập dạng câu hỏi WH-questions IELTS SPEAKING PART 1 (Phần 2-Câu hỏi How/Why/When)

I. Kiến thức liên quan

II. Giải câu hỏi cần trả lời Dạng WH-questions IELTS SPEAKING PART 1 (Phần 2-Câu hỏi How/Why/When)

1. Câu hỏi với How

1.1. How often do you do X?

1.2. How has X changed?

1.3. How would you improve X?

1.4. How important is X?

1.5. How can people find out about X?

2. Câu hỏi với Why

Why do some people X?

3. Câu hỏi với When

When was the first/last time you did X?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK