Giải ôn tập các câu hỏi khó IELTS SPEAKING PART 2

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp bài giải ôn tập các câu hỏi khó IELTS SPEAKING PART 2 IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

II. Câu hỏi khó cần trả lời IELTS SPEAKING PART 2

IELTS TUTOR lưu ý các câu hỏi cần trả lời:

 • Describe a person who visited your home
  • You should say: 
   • Who the person was
   • Why they visited your home
   • How you spent the time with this visitor
   • And explain how you felt about the visit
 • Describe a family (not your own) that you know well
  • You should say: 
   • Where this family lives 
   • Who the members of the family are 
   • What each person in this family does in life 
   • And explain how you feel about this family 
 • Describe a place you know where people go to listen to music
  • You should say: 
   • Where it is 
   • What kind of music is performed there 
   • Why people go there 
   • And explain your impressions of this place 
 • Describe a place that has a lot of water
  • You should say:
   • Where this place is 
   • What people do at this place 
   • Why (& when) you go there 
   • And explain why you like this place  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE