Giải câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic "social media" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn em cách phân tích đề thi cùng đính kèm bài sửa bài viết của học sinh IELTS TUTOR đi thi hôm đấy và mới nhận kết quả thi 5.5 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp thêm Giải Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic "social media" IELTS SPEAKING

I. Giải câu hỏi thường gặp topic "social media" IELTS SPEAKING PART 1-2-3

    1. Part 1

    IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

    1 Do you or your friends like using social media? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you or your friends like using social media?" IELTS SPEAKING PART 1

    2 Do you think you or your friends use too much social media? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you think you or your friends use too much social media?" IELTS SPEAKING PART 1

    3 Do you want to work in social media? Why? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you want to work in social media? Why?" IELTS SPEAKING PART 1

    4 What is the most popular social media in Vietnam? Why? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "What is the most popular social media in Vietnam? Why?" IELTS SPEAKING PART 1

    2. Part 2

    IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

    Describe a time you saw something interesting on social media.

    You should say
    When it was?
    Where you saw it?
    What you saw?
    And explain why you think it was interesting?

    3. Part 3

    IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

    1. Why do people like to use social media?

    2. What kind of things are popular on social media?

    3. What are the advantages and disadvantages of using social media?

    4. What do you think about making friends on social networking sites?

    II. Từ vựng thường dùng topic "social media" IELTS SPEAKING PART 1-2-3

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0